പഠനത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഗുരു ഗായത്രി മന്ത്രം

ഓം സുരാചാര്യായ വിദ്മഹേ സുരശ്രേഷ്ഠായ ധീമഹി| തന്നോ ഗുരുഃ പ്രചോദയാത്|....

ഓം സുരാചാര്യായ വിദ്മഹേ സുരശ്രേഷ്ഠായ ധീമഹി|
തന്നോ ഗുരുഃ പ്രചോദയാത്|

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |