దుర్గా సూక్తం

64.8K
1.0K

Comments

n6v4f

భక్తి గురించి శ్రీ అరబిందో -

భక్తి అనేది బుద్ధికి సంబంధించినది కాదు, హృదయానికి సంబంధించినది; అది పరమాత్మ కోసం ఆత్మ వాంఛ

వ్యాస మహర్షిని వేదవ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు?

ఎందుకంటే అతను వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం.

Quiz

సంతానం కలగాలని వ్యాస మహర్షిని ఎవరు అనుగ్రహించారు?

ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమ మరాతీయతో నిదహాతి వేదః . స నః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సింధుం దురితాఽత్యగ్నిః .. తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు జుష్టాం . దుర్గాం దేవీగ్ం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః .. ....

ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమ మరాతీయతో నిదహాతి వేదః .
స నః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సింధుం దురితాఽత్యగ్నిః ..
తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు జుష్టాం .
దుర్గాం దేవీగ్ం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః ..
అగ్నే త్వం పారయా నవ్యో అస్మాంథ్స్వస్తిభిరతి దుర్గాణి విశ్వా .
పూశ్చ పృథ్వీ బహులా న ఉర్వీ భవా తోకాయ తనయాయ శంయోః ..
విశ్వాని నో దుర్గహా జాతవేదః సింధున్న నావా దురితాఽతిపర్షి .
అగ్నే అత్రివన్మనసా గృణానోఽస్మాకం బోధ్యవితా తనూనాం ..
పృతనా జితగ్ం సహమానముగ్రమగ్నిగ్ం హువేమ పరమాథ్సధస్థాత్ .
స నః పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వా క్షామద్దేవో అతి దురితాఽత్యగ్నిః ..
ప్రత్నోషి కమీడ్యో అధ్వరేషు సనాచ్చ హోతా నవ్యశ్చ సత్సి .
స్వాంచాఽగ్నే తనువం పిప్రయస్వాస్మభ్యం చ సౌభగమాయజస్వ ..
గోభిర్జుష్టమయుజో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణోరనుసంచరేమ .
నాకస్య పృష్ఠమభి సంవసానో వైష్ణవీం లోక ఇహ మాదయంతాం ..
కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి .
తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |