കുടുംബത്തിലെ ഐക്യത്തിന് ബുധ ഗായത്രി മന്ത്രം

ഓം ചന്ദ്രപുത്രായ വിദ്മഹേ രോഹിണീപ്രിയായ ധീമഹി| തന്നോ ബുധഃ പ്രചോദയാത്|....

ഓം ചന്ദ്രപുത്രായ വിദ്മഹേ രോഹിണീപ്രിയായ ധീമഹി|
തന്നോ ബുധഃ പ്രചോദയാത്|

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |