ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭೂ ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ಭೂಮಿರ್ಭೂಮ್ನಾ ದ್ಯೌರ್ವರಿಣಾಽನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಮಹಿತ್ವಾ . ಉಪಸ್ಥೇ ತೇ ದೇವ್ಯದಿತೇಽಗ್ನಿಮನ್ನಾದ-ಮನ್ನಾದ್ಯಾಯಾದಧೇ .. ಆಽಯಂಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿರಕ್ರಮೀ ದಸನನ್ಮಾತರಂಪುನಃ . ಪಿತರಂ ಚ ಪ್ರಯಂತ್ಸುವಃ .. ತ್ರಿಗಂಶದ್ಧಾಮ ವಿರಾಜತಿ ವಾಕ್ಪತಂಗಾಯ ಶಿಶ್ರಿಯೇ . ಪ್ರತ್ಯಸ್ಯ ವಹ ....

ಓಂ ಭೂಮಿರ್ಭೂಮ್ನಾ ದ್ಯೌರ್ವರಿಣಾಽನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಮಹಿತ್ವಾ . ಉಪಸ್ಥೇ ತೇ
ದೇವ್ಯದಿತೇಽಗ್ನಿಮನ್ನಾದ-ಮನ್ನಾದ್ಯಾಯಾದಧೇ .. ಆಽಯಂಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿರಕ್ರಮೀ
ದಸನನ್ಮಾತರಂಪುನಃ . ಪಿತರಂ ಚ ಪ್ರಯಂತ್ಸುವಃ .. ತ್ರಿಗಂಶದ್ಧಾಮ
ವಿರಾಜತಿ ವಾಕ್ಪತಂಗಾಯ ಶಿಶ್ರಿಯೇ . ಪ್ರತ್ಯಸ್ಯ ವಹ ದ್ಯುಭಿಃ .. ಅಸ್ಯ
ಪ್ರಾಣಾದಪಾನತ್ಯಂತಶ್ಚರತಿ ರೋಚನಾ . ವ್ಯಖ್ಯನ್ ಮಹಿಷಃ ಸುವಃ ..
ಯತ್ತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪರೋವಪಮನ್ಯುನಾ ಯದವರ್ತ್ಯಾ . ಸುಕಲ್ಪಮಗ್ನೇ ತತ್ತವ
ಪುನಸ್ತ್ವೋದ್ದೀಪಯಾಮಸಿ .. ಯತ್ತೇ ಮನ್ಯುಪರೋಪ್ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀಮನುದಧ್ವಸೇ . ಆದಿತ್ಯಾ
ವಿಶ್ವೇ ತದ್ದೇವಾ ವಸವಶ್ಚ ಸಮಾಭರನ್ ..
ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ ಜುಷತಾಂ ಆಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಯಜ್ಞꣳ ಸಂ ಇಮಂ ದಧಾತು .
ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ ತನುತಾಂ ಇಮಂ ನೋ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಇಹ ಮಾದಯಂತಾಂ ..
ಸಪ್ತ ತೇ ಅಗ್ನೇ ಸಮಿಧಃ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಃ ಸಪ್ತ 3 ಋಷಯಃ ಸಪ್ತ ಧಾಮ ಪ್ರಿಯಾಣಿ .
ಸಪ್ತ ಹೋತ್ರಾಃ ಸಪ್ತಧಾ ತ್ವಾ ಯಜಂತಿ ಸಪ್ತ ಯೋನೀರ್ ಆ ಪೃಣಸ್ವಾ ಘೃತೇನ ..
ಪುನರ್ ಊರ್ಜಾ ನಿ ವರ್ತಸ್ವ ಪುನರ್ ಅಗ್ನ ಇಷಾಯುಷಾ .
ಪುನರ್ ನಃ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವತಃ ..
ಸಹ ರಯ್ಯಾ ನಿ ವರ್ತಸ್ವಾಗ್ನೇ ಪಿನ್ವಸ್ವ ಧಾರಯಾ .
ವಿಶ್ವಪ್ಸ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವತಸ್ ಪರಿ ..
ಲೇಕಃ ಸಲೇಕಃ ಸುಲೇಕಸ್ ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾ ವಿಯಂತು ಕೇತಃ ಸಕೇತಃ ಸುಕೇತಸ್ ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾ ವಿಯಂತು ವಿವಸ್ವಾꣳ ಅದಿತಿರ್ ದೇವಜೂತಿಸ್ ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾ ವಿಯಂತು ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |