Add to Favorites ನೀವು ಇಯರ್‌ಫೋನ್/ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಓಂ ಭೂಮಿ॑ರ್ಭೂ॒ಮ್ನಾ ದ್ಯೌರ್ವ॑ರಿ॒ಣಾಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ । ಉ॒ಪಸ್ಥೇ॑ ತೇ ದೇವ್ಯದಿತೇ॒ಽಗ್ನಿಮ॑ನ್ನಾ॒ದ-ಮ॒ನ್ನಾದ್ಯಾ॒ಯಾದ॑ಧೇ ॥ ಆಽಯಂಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿ॑ರಕ್ರಮೀ॒ ದಸ॑ನನ್ಮಾ॒ತರಂ॒ ಪುನಃ॑ । ಪಿ॒ತರಂ॑ ಚ ಪ್ರ॒ಯಂತ್ಸುವಃ॑ ॥ ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶದ್ಧಾಮ॒ ವಿರಾ॑ಜತಿ....

ಓಂ ಭೂಮಿ॑ರ್ಭೂ॒ಮ್ನಾ ದ್ಯೌರ್ವ॑ರಿ॒ಣಾಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ । ಉ॒ಪಸ್ಥೇ॑ ತೇ
ದೇವ್ಯದಿತೇ॒ಽಗ್ನಿಮ॑ನ್ನಾ॒ದ-ಮ॒ನ್ನಾದ್ಯಾ॒ಯಾದ॑ಧೇ ॥ ಆಽಯಂಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿ॑ರಕ್ರಮೀ॒
ದಸ॑ನನ್ಮಾ॒ತರಂ॒ ಪುನಃ॑ । ಪಿ॒ತರಂ॑ ಚ ಪ್ರ॒ಯಂತ್ಸುವಃ॑ ॥ ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶದ್ಧಾಮ॒
ವಿರಾ॑ಜತಿ॒ ವಾಕ್ಪ॑ತಂ॒ಗಾಯ॑ ಶಿಶ್ರಿಯೇ । ಪ್ರತ್ಯ॑ಸ್ಯ ವಹ॒ ದ್ಯುಭಿಃ॑ ॥ ಅ॒ಸ್ಯ
ಪ್ರಾ॒ಣಾದ॑ಪಾನ॒ತ್ಯಂ॑ತಶ್ಚ॑ರತಿ ರೋಚ॒ನಾ । ವ್ಯ॑ಖ್ಯನ್ ಮಹಿ॒ಷಃ ಸುವಃ॑ ॥
ಯತ್ತ್ವಾ᳚ ಕ್ರು॒ದ್ಧಃ ಪ॑ರೋ॒ವಪ॑ಮ॒ನ್ಯುನಾ॒ ಯದವ॑ರ್ತ್ಯಾ । ಸು॒ಕಲ್ಪ॑ಮಗ್ನೇ॒ ತತ್ತವ॒
ಪುನ॒ಸ್ತ್ವೋದ್ದೀ॑ಪಯಾಮಸಿ ॥ ಯತ್ತೇ॑ ಮ॒ನ್ಯುಪ॑ರೋಪ್ತಸ್ಯ ಪೃಥಿ॒ವೀಮನು॑ದಧ್ವ॒ಸೇ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾ
ವಿಶ್ವೇ॒ ತದ್ದೇ॒ವಾ ವಸ॑ವಶ್ಚ ಸ॒ಮಾಭ॑ರನ್ ॥
ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ ಜುಷತಾಂ ಆಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಯಜ್ಞꣳ ಸಂ ಇಮಂ ದಧಾತು ।
ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ ತನುತಾಂ ಇಮಂ ನೋ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಇಹ ಮಾದಯಂತಾಂ ॥
ಸಪ್ತ ತೇ ಅಗ್ನೇ ಸಮಿಧಃ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಃ ಸಪ್ತ 3 ಋಷಯಃ ಸಪ್ತ ಧಾಮ ಪ್ರಿಯಾಣಿ ।
ಸಪ್ತ ಹೋತ್ರಾಃ ಸಪ್ತಧಾ ತ್ವಾ ಯಜಂತಿ ಸಪ್ತ ಯೋನೀರ್ ಆ ಪೃಣಸ್ವಾ ಘೃತೇನ ॥
ಪುನರ್ ಊರ್ಜಾ ನಿ ವರ್ತಸ್ವ ಪುನರ್ ಅಗ್ನ ಇಷಾಯುಷಾ ।
ಪುನರ್ ನಃ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವತಃ ॥
ಸಹ ರಯ್ಯಾ ನಿ ವರ್ತಸ್ವಾಗ್ನೇ ಪಿನ್ವಸ್ವ ಧಾರಯಾ ।
ವಿಶ್ವಪ್ಸ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವತಸ್ ಪರಿ ॥
ಲೇಕಃ ಸಲೇಕಃ ಸುಲೇಕಸ್ ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾ ವಿಯಂತು ಕೇತಃ ಸಕೇತಃ ಸುಕೇತಸ್ ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾ ವಿಯಂತು ವಿವಸ್ವಾꣳ ಅದಿತಿರ್ ದೇವಜೂತಿಸ್ ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾ ವಿಯಂತು ॥

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
3379938