സ്വയം മാധുര്യവും ആകര്‍ഷണീയതയും ഉള്ളതാക്കാന്‍ മന്ത്രം

ഇയം വീരുൻ മധുജാതാ മധുനാ ത്വാ ഖനാമസി . മധോരധി പ്രജാതാസി സാ നോ മധുമതസ്കൃധി ..1.. ജിഹ്വായാ അഗ്രേ മധു മേ ജിഹ്വാമൂലേ മധൂലകം . മമേദഹ ക്രതാവസോ മമ ചിത്തമുപായസി ..2.. മധുമൻ മേ നിക്രമണം മധുമൻ മേ പരായണം . വാചാ വദാമി മധുമദ്ഭൂയാസം മധ....

ഇയം വീരുൻ മധുജാതാ മധുനാ ത്വാ ഖനാമസി .
മധോരധി പ്രജാതാസി സാ നോ മധുമതസ്കൃധി ..1..
ജിഹ്വായാ അഗ്രേ മധു മേ ജിഹ്വാമൂലേ മധൂലകം .
മമേദഹ ക്രതാവസോ മമ ചിത്തമുപായസി ..2..
മധുമൻ മേ നിക്രമണം മധുമൻ മേ പരായണം .
വാചാ വദാമി മധുമദ്ഭൂയാസം മധുസന്ദൃശഃ ..3..
മധോരസ്മി മധുതരോ മദുഘാൻ മധുമത്തരഃ .
മാമിത്കില ത്വം വനാഃ ശാഖാം മധുമതീമിവ ..4..
പരി ത്വാ പരിതത്നുനേക്ഷുണാഗാമവിദ്വിഷേ .
യഥാ മാം കമിന്യസോ യഥാ മൻ നാപഗാ അസഃ ..5..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |