വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ത്രയംബകം യജാമഹേ

ഓം ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരിഃഓം സംഹിതാപാഠഃ ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം. ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാന്മൃത്യോർമുക്ഷീയ മാഽമൃതാത്. പദപാഠഃ ത്ര്യംബകമിതി ത്രി-അംബകം. യജാമഹേ. സുഗന്ധിമിതി സു-ഗന്ധിം. പുഷ്ടിവർധനമിതി പുഷ്ട....

ഓം ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരിഃഓം
സംഹിതാപാഠഃ
ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം.
ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാന്മൃത്യോർമുക്ഷീയ മാഽമൃതാത്.
പദപാഠഃ
ത്ര്യംബകമിതി ത്രി-അംബകം. യജാമഹേ. സുഗന്ധിമിതി സു-ഗന്ധിം. പുഷ്ടിവർധനമിതി പുഷ്ടി-വർധനം. ഉർവാരുകം. ഇവ. ബന്ധനാത്. മൃത്യോഃ. മുക്ഷീയ. മാ. അമൃതാത്.
ക്രമപാഠഃ
ത്ര്യംബകം യജാമഹേ. ത്ര്യംബകമിതി ത്രി-അംബകം. യജാമഹേ സുഗന്ധിം. സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം. സുഗന്ധിമിതി സു-ഗന്ധിം. പുഷ്ടിവർധനമിതി പുഷ്ടി-വർധനം. ഉർവാരുകമിവ. ഇവ ബന്ധനാത്. ബന്ധനാന്മൃത്യോഃ. മൃത്യോർമുക്ഷീയ. മുക്ഷീയ മാ. മാഽമൃതാത്. അമൃതാദിത്യമൃതാത്.
ജടാപാഠഃ
ത്ര്യംബകം യജാമഹേ യജാമഹേ ത്ര്യംബകന്ത്ര്യംബകം യജാമഹേ. ത്ര്യംബകമിതി ത്രി-അംബകം. യജാമഹേ സുഗന്ധിം സുഗന്ധിം യജാമഹേ യജാമഹേ സുഗന്ധിം. സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം പുഷ്ടിവർധനം സുഗന്ധിം സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം. സുഗന്ധിമിതി സു-ഗന്ധിം. പുഷ്ടിവർധനമിതി പുഷ്ടി-വർധനം. ഉർവാരുകമിവേവോർവാരുകമുർവാരുകമിവ. ഇവ ബന്ധനാദ്ബന്ധനാദിവേവ ബന്ധനാത്. ബന്ധനാന്മൃത്യോർമൃത്യോർബന്ധനാദ്ബന്ധനാന്മൃത്യോഃ. മൃത്യോർമുക്ഷീയ മുക്ഷീയ മൃത്യോർമൃത്യോർമുക്ഷീയ. മുക്ഷീയ മാ മാ മുക്ഷീയ മുക്ഷീയ മാ. മാഽമൃതാദമൃതാന്മാ മാഽമൃതാത്. അമൃതാദിത്യമൃതാത്.
ഘനപാഠഃ
ത്ര്യംബകം യജാമഹേ യജാമഹേ ത്ര്യംബകന്ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം സുഗന്ധിം യജാമഹേ ത്ര്യംബകം ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം. ത്ര്യംബകമിതി ത്രി-അംബകം. യജാമഹേ സുഗന്ധിം സുഗന്ധിം യജാമഹേ യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം പുഷ്ടിവർധനം സുഗന്ധിം യജാമഹേ യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം. സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം പുഷ്ടിവർധനം സുഗന്ധിം സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം. സുഗന്ധിമിതി സു-ഗന്ധിം. പുഷ്ടിവർധനമിതി പുഷ്ടി-വർധനം. ഉർവാരുകമിവേവോർവാരുകമുർവാരുകമിവ ബന്ധനാദ്ബന്ധനാദിവോർവാരുകമുർവാരുകമിവ ബന്ധനാത്. ഇവ ബന്ധനാദ്ബന്ധനാദിവേവ ബന്ധനാന്മൃത്യുർമൃത്യോർബന്ധനാദിവേവ ബന്ധനാന്മൃത്യോഃ. ബന്ധനാന്മൃത്യോർമൃത്യോർബന്ധനാദ്ബന്ധനാന്മൃത്യോർമുക്ഷീയ മുക്ഷീയ മൃത്യോർബന്ധനാദ്ബന്ധനാന്മൃത്യോർമുക്ഷീയ. മൃത്യോർമുക്ഷീയ മുക്ഷീയ മൃത്യോർമൃത്യോർമുക്ഷീയ മാ മാ മുക്ഷീയ മൃത്യോർമൃത്യോർമുക്ഷീയ മാ. മുക്ഷീയ മാ മാ മുക്ഷീയ മുക്ഷീയ മാഽമൃതാദമൃതാന്മാ മുക്ഷീയ മുക്ഷീയ മാഽമൃതാത്. മാഽമൃതാദമൃതാന്മാ മാഽമൃതാത്. അമൃതാദിത്യമൃതാത്.
ഹരിഃഓം

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |