ലക്ഷ്മി ഗായത്രി

Quiz

എരുമപ്പാല് പച്ചയായി നേദിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമേത്?

മഹാദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ വിഷ്ണുപത്ന്യൈ ച ധീമഹി . തന്നോ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോദയാത് ......

മഹാദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ വിഷ്ണുപത്ന്യൈ ച ധീമഹി . തന്നോ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോദയാത് ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |