ബ്രഹ്മസൂക്തം

ബ്രഹ്മ॑ജജ്ഞാ॒നം പ്ര॑ഥ॒മം പു॒രസ്താ᳚ത് . വിസീമ॒തസ്സു॒രുചോ॑ വേ॒ന ആ॑വഃ . സ ബു॒ധ്നിയാ॑ ഉപ॒മാ അ॑സ്യ വി॒ഷ്ഠാഃ . സ॒തശ്ച॒ യോനി॒മസ॑തശ്ച॒ വിവഃ॑ . പി॒താ വി॒രാജാ॑മൃഷ॒ഭോ ര॑യീ॒ണാം . അന്തരി॑ക്ഷം വി॒ശ്വരൂപ॒ ആവി॑വേശ . തമ॒ർകൈര॒ഭ്യ॑ർച....

ബ്രഹ്മ॑ജജ്ഞാ॒നം പ്ര॑ഥ॒മം പു॒രസ്താ᳚ത് . വിസീമ॒തസ്സു॒രുചോ॑ വേ॒ന ആ॑വഃ .
സ ബു॒ധ്നിയാ॑ ഉപ॒മാ അ॑സ്യ വി॒ഷ്ഠാഃ . സ॒തശ്ച॒ യോനി॒മസ॑തശ്ച॒ വിവഃ॑ .
പി॒താ വി॒രാജാ॑മൃഷ॒ഭോ ര॑യീ॒ണാം . അന്തരി॑ക്ഷം വി॒ശ്വരൂപ॒ ആവി॑വേശ .
തമ॒ർകൈര॒ഭ്യ॑ർചന്തി വ॒ത്സം . ബ്രഹ്മ॒ സന്തം॒ ബ്രഹ്മ॑ണാ വ॒ർധയ॑ന്തഃ .
ബ്രഹ്മ॑ ദേ॒വാന॑ജനയത് . ബ്രഹ്മ॒ വിശ്വ॑മി॒ദം ജഗ॑ത് .
ബ്രഹ്മ॑ണഃ ക്ഷ॒ത്രന്നിർമി॑തം . ബ്രഹ്മ॑ ബ്രാഹ്മ॒ണ ആ॒ത്മനാ᳚ .
അ॒ന്തര॑സ്മിന്നേ॒മേ ലോ॒കാഃ . അ॒ന്തർവിശ്വ॑മി॒ദം ജഗ॑ത് .
ബ്രഹ്മൈ॒വ ഭൂ॒താനാം॒ ജ്യേഷ്ഠം᳚ . തേന॒ കോ॑ഽർഹതി॒ സ്പർധി॑തും .
ബ്രഹ്മ॑ന്ദേ॒വാസ്ത്രയ॑സ്ത്രിꣳശത് . ബ്രഹ്മ॑ന്നിന്ദ്രപ്രജാപ॒തീ .
ബ്രഹ്മ॑ൻ ഹ॒ വിശ്വാ॑ ഭൂ॒താനി॑ . നാ॒വീവാ॒ന്തഃ സ॒മാഹി॑താ .
ചത॑സ്ര॒ ആശാഃ॒ പ്രച॑രന്ത്വ॒ഗ്നയഃ॑ . ഇ॒മം നോ॑ യ॒ജ്ഞം ന॑യതു പ്രജാ॒നൻ .
ഘൃ॒തം പിന്വ॑ന്ന॒ജരꣳ॑ സു॒വീരം᳚ . ബ്രഹ്മ॑സ॒മിദ്ഭ॑വ॒ത്യാഹു॑തീനാം .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |