അറിവിനും വിജയത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സരസ്വതി ദേവി മന്ത്രം

Quiz

ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഏത് പാപത്തിന് തുല്യമായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ?

ഓം ഹ്രീം ഗ്ലൗം സരസ്വത്യൈ നമഃ ക്ലീമ ഓം .....

ഓം ഹ്രീം ഗ്ലൗം സരസ്വത്യൈ നമഃ ക്ലീമ ഓം .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |