അറിവിനും വിജയത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സരസ്വതി ദേവി മന്ത്രം

77.2K

Comments

kb6fz

ബ്രഹ്മവാദിനികളും ഋഷികമാരും ഒന്നു തന്നെയാണോ?

വേദത്തിലെ പരമസത്യത്തെ അറിഞ്ഞവരാണ് ബ്രഹ്മവാദികള്‍. ബ്രഹ്മവാദി എന്നതിന്‍റെ സ്ത്രീരൂപമാണ് ബ്രഹ്മവാദിനി. മന്ത്രദ്രഷ്ടാവാണ് ഋഷി. ഋഷിമാര്‍ വഴിയാണ് മന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രകടമായത്. ഋഷിയുടെ സ്ത്രീരൂപമാണ് ഋഷികാ. എല്ലാ ഋഷികകളും ബ്രഹ്മവാദിനികളാണ്. എന്നാല്‍ എല്ലാ ബ്രഹ്മവാദിനികളും ഋഷികയാകണമെന്നില്ല.

ആരാണ് ഗണപതിയുടെ പത്നിമാര്‍?

സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയും.

Quiz

ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഏത് പാപത്തിന് തുല്യമായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ?

ഓം ഹ്രീം ഗ്ലൗം സരസ്വത്യൈ നമഃ ക്ലീം ഓം .....

ഓം ഹ്രീം ഗ്ലൗം സരസ്വത്യൈ നമഃ ക്ലീം ഓം .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |