ഗോവർധന ഗോപാലസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ഓം നമോ ഗോവർധനോദ്ധരണായ ഗോവിന്ദായ ഗോകുലനിവാസായ ഗോപാലായ ഗോപാലപതയേ ഗോപീജനഭർത്രേ ഗിരിജോദ്ധർത്രേ കരുണാനിധയേ ജഗദ്വിധയേ ജഗന്മംഗലായ ജഗന്നിവാസായ ജഗന്മോഹനായ കോടിമന്മഥമന്മഥായ വൃഷഭാനുസുതാവരായ ശ്രീനന്ദരാജകുലപ്രദീപായ ശ്രീകൃഷ്ണ....

ഓം നമോ ഗോവർധനോദ്ധരണായ ഗോവിന്ദായ ഗോകുലനിവാസായ ഗോപാലായ ഗോപാലപതയേ ഗോപീജനഭർത്രേ ഗിരിജോദ്ധർത്രേ കരുണാനിധയേ ജഗദ്വിധയേ ജഗന്മംഗലായ ജഗന്നിവാസായ ജഗന്മോഹനായ കോടിമന്മഥമന്മഥായ വൃഷഭാനുസുതാവരായ ശ്രീനന്ദരാജകുലപ്രദീപായ ശ്രീകൃഷ്ണായ പരിപൂർണതമായ ത്വസംഖ്യബ്രഹ്മാണ്ഡപതയേ ഗോലോകധാമധിഷണാധിപതയേ സ്വയം ഭഗവതേ സബലായ നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |