നാഗദോഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരത്തിനുള്ള കേതു ഗായത്രി മന്ത്രം

ഓം ചിത്രവർണായ വിദ്മഹേ സർപരൂപായ ധീമഹി. തന്നഃ കേതുഃ പ്രചോദയാത്.....

ഓം ചിത്രവർണായ വിദ്മഹേ സർപരൂപായ ധീമഹി.
തന്നഃ കേതുഃ പ്രചോദയാത്.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |