കൽപവൃക്ഷത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

നമസ്തേ കലപവൃക്ഷായ ചിന്തിതാർഥപ്രദായ ച . വിശ്വംഭരായ ദേവായ നമസ്തേ വിശ്വമൂർതയേ ......

നമസ്തേ കലപവൃക്ഷായ ചിന്തിതാർഥപ്രദായ ച .
വിശ്വംഭരായ ദേവായ നമസ്തേ വിശ്വമൂർതയേ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |