మంచి జీవితం కోసం అథర్వ వేద మంత్రం

శం న ఇంద్రాగ్నీ భవతామవోభిః శం న ఇంద్రావరుణా రాతహవ్యా . శమింద్రాసోమా సువితాయ శం యోః శం న ఇంద్రాపూషణా వాజసాతౌ ..1.. శం నో భగః శము నః శంసో అస్తు శం నః పురంధిః శము సంతు రాయః . శం నః సత్యస్య సుయమస్య శంసః శం నో అర్యమా పురుజాతో అస్త....

శం న ఇంద్రాగ్నీ భవతామవోభిః శం న ఇంద్రావరుణా రాతహవ్యా .
శమింద్రాసోమా సువితాయ శం యోః శం న ఇంద్రాపూషణా వాజసాతౌ ..1..
శం నో భగః శము నః శంసో అస్తు శం నః పురంధిః శము సంతు రాయః .
శం నః సత్యస్య సుయమస్య శంసః శం నో అర్యమా పురుజాతో అస్తు ..2..
శం నో ధాతా శము ధర్తా నో అస్తు శం న ఉరూచీ భవతు స్వధాభిః .
శం రోదసీ బృహతీ శం నో అద్రిః శం నో దేవానాం సుహవాని సంతు ..3..
శం నో అగ్నిర్జ్యోతిరనీకో అస్తు శం నో మిత్రావరుణావశ్వినా శం .
శం నః సుకృతాం సుకృతాని సంతు శం న ఇషిరో అభి వాతు వాతః ..4..
శం నో ద్యావాపృథివీ పూర్వహూతౌ శమంతరిక్షం దృశయే నో అస్తు .
శం న ఓషధీర్వనినో భవంతు శం నో రజసస్పతిరస్తు జిష్ణుః ..5..
శం న ఇంద్రో వసుభిర్దేవో అస్తు శమాదిత్యేభిర్వరుణః సుశంసః .
శం నో రుద్రో రుద్రేభిర్జలాషః శం నస్త్వష్టా గ్నాభిరిహ శృణోతు ..6..
శం నః సోమో భవతు బ్రహ్మ శం నః శం నో గ్రావాణః శము సంతు యజ్ఞాః .
శం నః స్వరూనాం మితయో భవంతు శం నః ప్రస్వః శం వస్తు వేదిః ..7..
శం నః సూర్య ఉరుచక్షా ఉదేతు శం నో భవంతు ప్రదిశశ్చతస్రః .
శం నః పర్వతా ధ్రువయో భవంతు శం నః సింధవః శము సంత్వాపః ..8..
శం నో అదితిర్భవతు వ్రతేభిః శం నో భవంతు మరుతః స్వర్కాః .
శం నో విష్ణుః శము పూషా నో అస్తు శం నో భవిత్రం శం వస్తు వాయుః ..9..
శం నో దేవః సవితా త్రాయమాణః శం నో భవంతూషసో విభాతీః .
శం నః పర్జన్యో భవతు ప్రజాభ్యః శం నః క్షేత్రస్య పతిరస్తు శంభుః ..10..
శం నః సత్యస్య పతయో భవంతు శం నో అర్వంతః శము సంతు గావః .
శం న ఋభవః సుకృతః సుహస్తాః శం నో భవతు పితరో హవేషు ..1..
శం నో దేవా విశ్వదేవా భవంతు శం సరస్వతీ సహ ధీభిరస్తు .
శమభిషాచః శము రాతిషాచః శం నో దివ్యాః పార్థివాః శం నో అప్యాః ..2..
శం నో అజ ఏకపాద్దేవో అస్తు శమహిర్బుధ్న్యః శం సముద్రః .
శం నో అపాం నపాత్పేరురస్తు శం నః పృష్ణిర్భవతు దేవగోపా ..3..
ఆదిత్యా రుద్రా వసవో జుషంతామిదం బ్రహ్మ క్రియమాణం నవీయః .
శృణ్వంతు నో దివ్యాః పార్థివాసో గోజాతా ఉత యే యజ్ఞియాసః ..4..
యే దేవానామృత్విజో యజ్ఞియాసో మనోర్యజత్రా అమృతా ఋతజ్ఞాః .
తే నో రాసంతామురుగాయమద్య యూయం పాత స్వస్తిభిః సదా నః ..5..
తదస్తు మిత్రావరుణా తదగ్నే శం యోరస్మభ్యమిదమస్తు శస్తం .
అశీమహి గాధముత ప్రతిష్ఠాం నమో దివే బృహతే సాదనాయ ..6..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |