ఏం తం ఈ ఐం ఆనా | ఓం పం ఈ ఔం కని | అం యం లో ఆంకర ! ఏవం హృదయాది న్యాసమపి కృత్వా పంచాకనిపిభి ర్విభక్త ముఖదో ! పన్మధ్య వక్షో యుగాం | భాస్వన్మాళి నిబద్ధ చందోశకలా మాపినతుం గస్తనీం ! ముదామక్ష గుణం సుధాఢ్యకలశం విద్యాంచ హస్తాంబు పై ర్బిళాణాం విశదప్రభాం త్రిన యనాల వాగ్గేవతా మాశ్రయే ఇతిధ్యాత్వా మానసోపచారై స్సంపూజ్య | కంఠ స్థానీయే షోడశదలే కురిచకే షోడశ స్వరా సృబిందూక్ నమోనా నజపాని శి' ప్రాగాది ప్రాదశి జ్యేన న్యాసముదాయా శ్రీం సౌః అంనమః హంస ఇత్యాది నాన్య సేత్ | తత ఆ నాహతే హృదయస్థానీయే ద్వాదశదలే డాది ఫొత్తా స్పూర్వవన్న్య నేత్ | స్వాధిష్టానే గుహ్యాగ్రభాగీయే వద్దకే బాగిలానా 1 మూలా ధారే ఆసన స్థానీయే చతుర్గ వాదిసాన్జాక్ | ఆజ్ఞాచకే భూమధ్యపానీయే ద్విదరే హంనమఃహంసః | క్షం సమ! హంస ఇతిచ విన్యస్య శిరసి పహసదరే పంచాశ న్మాతృకా స్పబిందు కాః అజపా సహితా ఆరోహావరోహ క్రమేణశత సంఖ్యాకా దశవార మూర్వోత్వమేణ న్యసేత్యంతర్మాతృకాన్యాసః! ద్వితీయో బహిర్మాతృకాన్యాస స్సృష్టి స్థితి సంహారి భేదేన త్రివిధ : ఆయంచ సంహా దసృష్టి స్థితిక 9 మేణగృహ పై , సంహరిస్థితి సృష్టిక మేణ బ్రహ్మచారిభిః సృష్టి స్థితి సంహారమేణ వానప్రసాదిభశ్చ అను జేయ: అంతర్మాతృకాన్యాసాన స్తరం 'అక్ష సజం హరిణపోతక ముగోటంకం విద్యాం కరైరవిరతిం దధతీం తి త్రాం ఆ రేందు మౌళి మరుణా మరవింద సంసాం వరేశ్వరం ప్రణమత స్తన భారసమ' మితి భ్యాత్వా పంచోపచారై స్సంపూజ్య మాతృకొముఠా వక్ష్యమాణరీత్యా వివ్య సీత్ యధాక్షరినమః హృదయాద్యాన నాన్తం కరతలేన న్యసేత్ భం నమ ఇత్యస్తం కరతలేనైవ న్యాసః | శంనమః హృదాదిజగ రాస్త్రం | హం, హృదాగివామ పాదాగానం సం హృదాది దక్షపాడాగానం షం , హృగాది వామకరా గాంశం. హృదాది దక్షక రాగాస్తం వం ఆ నామక షే॥ అం అ దక్షక షేరం ఆ ఆపరగళ్ (కకుది) | యం , హృది | మ • విజరే భం.. నాటౌ బం , పృష్ఠక నిష్ణానామామధ్యమాభి|| ఏవం కంసను ఇత్య నమంగుళిత యేణ | ఫం , వామపార్శ్వే | పం ఆ దక్షపార్శ్వే నం.1 వాసుపాదాంగుళ్యలో భం , తదంగుళిమూలే : దం . తదుల్బ సంధా | ధం - వామాద్దీవత్సందా | తం , వామపంక్షణే : ఇంద4 పాదాంగుళ్య | డంతదంగుళిమూలే | డంతర్లు బ్బసం ధా॥ ఉందక్షార్టీవత్సం ! టం దక్ష వంక్ష ! . వాసుక రాంగుళం ముంతిదంగుళిమూలే | జంతన్మణిబంధీ | ఛంతత్కూర్నరే | చంతచ్భుజమూలే | అం దక్షక రాంగుళ్యలో ! మంతడంగుళిమూలే | గం మణిబంఢీ | ఖం 'కూన రే | కం తద్భుజమూలే అందుకే అంగు స్టేన | ఆం మూర్నిమధ్యమయా | ఔe ఏం తం ఆ ఇం ఆనా | ఓం పం ఈ ఔంకని | అం యం రా అంకర | ఏవం హృదయాది న్యాసమసి కృత్వా పంచాశల్లిపిభి ర్విభక్త ముఖదో ! మన్మధ్య వక్షో యుగాం | భాస్వన్మౌళి నిబద్ద చంద్రశకలా మాపీనతుం గస్తనీం | ముదామక్ష గుణం సుధాఢ్యక లశం విద్యాంచ హస్తాంబుకై ర్బిళాణాం విశదపలాం తిన ఆయనాం వాగ్గేవతా మాశ్రయే 'ఇ తీధ్యాత్వా మానసోపచారై స్సంపూజ్య | కంఠ సానీయే షోడశదలే విశుద్ధిచ్య షోడశ స్వరా స్సబిందూ. నమోతో నజపావి శేషాక్ ఫోగాది పొగరు వ్యన న్యాసముదయా 'శ్రీం సౌః అంనమః హంస ఇత్యాది నాన్య సేత్ | తతల నాహతే హృదయస్థానీయే ద్వాదశదలే డాది ఫాస్త న్పూర్వవన్న్యసేత్ |స్వాధిష్టానే గుహ్యాభాగీయే వద్ద బాడిలా నాణ | మూలా ధారే ఆసన స్థానీయే చతు వాదిసానా | అహిచ భూమధ్యపానీయే ద్విద హంనమః హంస | తం నమః హంస ఇతిచ విన్యస్య శిరసి సహదలే పంచాశ న్మాతృకా స్సబిందు కా: ఆజ సహితా ఆరోహావరోహక్రమేణత సంఖ్యాకా డశవాగ మ్వూద్వక మేణ స్యసేత్యంతర్మాతృకాన్యాసు ద్వితీయో బహిర్మాత్సకాన్యానస్సృష్టి స్థితి సంహారి భేదేన త్రివిధ : ఆయంచ సంహా ర సృష్టి స్థితిక మేణగృహ ఫైx, సంహారిస్థితి సృష్టిక మేణ బ్రహ్మచారిభిః సృష్టి స్థితి సంహార మేణ వాన ప్రసాదిఖశ్చ అను ప్లేయ, అంతర్మాతృకొన్యాసాన స్తరం 'ఆక్ష సజం హరిణపోతక ముగ్గోటంకం విద్యాం కరైరవిరతం దధతీం త్రాం ఆర్టేందు మౌళి వరుణ మరవింద సంసాం వరేశ్వరం ప్రణమత స్తన భారనమా' మిత్ ధ్యాత్వా పంచోపచారై స్సంపూజ్య మాతృకాముదాం: వృక్ష్యమాణరీత్యా విన్యసేత్ యథాక్షంనమః హృదయా ద్యాన నాన్తం కరతలేన స్యసేత్ భం నమ ఇత్యస్తం కరతలేనైవ న్యాసః | శంనమః హృదాగిజగ రాగం | హం హృదాగి వామ పాదాగా స్తం సం హృదాది దక్షపొదాగానం షం . హృగాది నామకరాగాంశం. హృదాడిదక్షక రాగాస్తం వం - నానుక ఓ / లం. దక్షక రం... అపరిగళే (కకుది) | యం , హృది | ముణ ఎలిజఠరే భం.. 'నాటౌ బం ఆ వృణేక నిష్టానా మామధ్యమాభి|| ఏవం కం నమ ఇత్య సమంగుళితో యేణ | ఫం -- వామపాన్శ్వ : పం - దక్ష పార్శ్వి సం, వామ పొగాంగుళ్యలో ధం , తదంగుళిమూల్ | దం , తద్దుల్బ సంధా |థం - వామాషీవత్సందా | తం - వామవంశ ! ఇంద4 పాదాంగుళం | ఢంతదంగుళిమూలే | డంతద్దు బ్బసం ధా | రందడానత్సం - 1 టం దక్ష పంక్షణ్ | 2 వామక రాంగుళ్యమే ముంతిదంగుళిమూలే | జంతన్మణి బంధీ | ఛంతత్కూర్పరే | చంతద్భుజమూలే | అం దక్షక రాంగుళ్య గే ! ఘంతడంగుళిమూలే | గం మణిబంధే | ఖం 'కూన్పరే | కం తద్భుజమూలే ఆంము న అంగున్దన | ఆం మార్ని మధ్యమయా |

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |