మిమ్మల్ని మీరు తీపి మరియు ఆహ్లాదకరంగా మార్చుకోవడానికి మంత్రం

ఇయం వీరున్ మధుజాతా మధునా త్వా ఖనామసి . మధోరధి ప్రజాతాసి సా నో మధుమతస్కృధి ..1.. జిహ్వాయా అగ్రే మధు మే జిహ్వామూలే మధూలకం . మమేదహ క్రతావసో మమ చిత్తముపాయసి ..2.. మధుమన్ మే నిక్రమణం మధుమన్ మే పరాయణం . వాచా వదామి మధుమద్భూయాస....

ఇయం వీరున్ మధుజాతా మధునా త్వా ఖనామసి .
మధోరధి ప్రజాతాసి సా నో మధుమతస్కృధి ..1..
జిహ్వాయా అగ్రే మధు మే జిహ్వామూలే మధూలకం .
మమేదహ క్రతావసో మమ చిత్తముపాయసి ..2..
మధుమన్ మే నిక్రమణం మధుమన్ మే పరాయణం .
వాచా వదామి మధుమద్భూయాసం మధుసందృశః ..3..
మధోరస్మి మధుతరో మదుఘాన్ మధుమత్తరః .
మామిత్కిల త్వం వనాః శాఖాం మధుమతీమివ ..4..
పరి త్వా పరితత్నునేక్షుణాగామవిద్విషే .
యథా మాం కమిన్యసో యథా మన్ నాపగా అసః ..5..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |