అప్పుల నుండి ఉపశమనం - ఋణహర్తృగణపతి మంత్రం

ఓం ఋణహర్త్రే నమః ఓం ఋణమోచనాయ నమః ఓం ఋణభంజనాయ నమః ఓం ఋణదావానలాయ నమః ఓం ఋణవిదారణాయ నమః ఓం ఋణాంతకాయ నమః ఓం ఋణభేదనాయ నమః ఓం ఋణపాశవిమోచనాయ నమః ఓం ఋణదారిద్ర్యనాశకాయ నమః ఓం ఋణసంహారకాయ నమః ఓం ఋణముక్తిదాయ న....

ఓం ఋణహర్త్రే నమః
ఓం ఋణమోచనాయ నమః
ఓం ఋణభంజనాయ నమః
ఓం ఋణదావానలాయ నమః
ఓం ఋణవిదారణాయ నమః
ఓం ఋణాంతకాయ నమః
ఓం ఋణభేదనాయ నమః
ఓం ఋణపాశవిమోచనాయ నమః
ఓం ఋణదారిద్ర్యనాశకాయ నమః
ఓం ఋణసంహారకాయ నమః
ఓం ఋణముక్తిదాయ నమః
ఓం ఋణవిమర్దనాయ నమః
ఓం ఋణశోకహారిణే నమః
ఓం ఋణచ్యుతికరాయ నమః
ఓం ఋణత్రయవిమోచకాయ నమః
ఓం ఋణపంచవిమోచకాయ నమః
ఓం ఋణగ్రస్తసమాశ్వాసాయ నమః
ఓం ఋణినాం సుహృదే నమః
ఓం ఋణినాం భయాపహాయ నమః
ఓం ఋణినాం రక్షాకరాయ నమః
ఓం ఋణసాగరతారణాయ నమః
ఓం ఋణదుఃఖభంజనకారకాయ నమః
ఓం ఋణప్రహర్త్రే నమః
ఓం ఋణవిధ్వంసినే నమః
ఓం ఋణనియామకాయ నమః
ఓం ఋణనియంత్రకాయ నమః
ఓం ఋణినాం అభయప్రదాయ నమః
ఓం ఋణినాం కారాబంధమోక్షదాయ నమః
ఓం ఋణకాననచ్ఛేత్రే నమః
ఓం ఋణమోచనార్థం పూజితాయ నమః
ఓం ఋణిభిః ప్రపూజితాయ నమః
ఓం ఋణాపహారకాయ నమః
ఓం ఋణినాం కామదాయ మణయే నమః
ఓం పితృఋణమోచకాయ నమః
ఓం దేవఋణమోచకాయ నమః
ఓం ఋషిఋణమోచకాయ నమః
ఓం భూతఋణమోచకాయ నమః
ఓం మనుష్యఋణమోచకాయ నమః
ఓం బంధుఋణమోచకాయ నమః
ఓం గృహఋణమోచకాయ నమః
ఓం వాహనఋణమోచకాయ నమః
ఓం కార్షికఋణమోచకాయ నమః
ఓం పఠనఋణమోచకాయ నమః
ఓం వృత్తిఋణమోచకాయ నమః
ఓం చికిత్సాఋణమోచకాయ నమః
ఓం వాణిజ్యఋణమోచకాయ నమః
ఓం సర్వఋణమోచకాయ నమః
ఓం సిందూరవర్ణాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం ద్విభుజాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం పద్మదలే నివిష్టాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం సిద్ధైర్యుతాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం పార్వతీపుత్రాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం సుముఖాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం ఏకదంతాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం కపిలాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం గజకర్ణకాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం లంబోదరాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం వికటాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం విఘ్నరాజాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం వినాయకాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం ధూమ్రకేతవే ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం భాలచంద్రాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం గజాననాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం నిర్విఘ్నరూపాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం వినాయకాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం వీరాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం శూరాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం వరదాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః
ఓం హస్తిముఖాయ ఋణహర్తృగణపతయే నమః

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |