కుబేర అష్టోత్తర శతనామావలీ

23.2K
1.4K

Comments

qdh76
మీ మంత్రం వినడం నాకు ప్రతి రోజూ ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. -భరత్

🙌 దేవుని మంత్రాలు నాకు ఉత్తేజాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. -vijay shankar

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

మీ మంత్రాలు నా దైనందిన జీవితంలో ఒక మార్పు తెచ్చాయి. -చెరుకుపల్లి రాహుల్

Read more comments

Knowledge Bank

వ్యాస మహర్షిని వేదవ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు?

ఎందుకంటే అతను వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం.

స్వర్గలోకంలో ఎవరైనా ఎంతకాలం ఉండగలరు?

మహాభారతం 3.191 ప్రకారం, స్వర్గలోకంలో ఉండే కాలం వ్యక్తి భూమిపై చేసిన మంచి పనుల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమిపై ఉన్న వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తి చేసిన మంచి పనులను గుర్తు చేసుకోవడం మర్చిపోయినప్పుడు, అతన్ని స్వర్గలోకం నుండి బయటకు పంపించేస్తారు.

Quiz

భూమి ఏ భూతంతో తయారు చేయబడింది?

ఓం కుబేరాయ నమః. ఓం ధనదాయ నమః. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం యక్షేశాయ నమః. ఓం గుహ్యకేశ్వరాయ నమః. ఓం నిధీశాయ నమః. ఓం శంకరసఖాయ నమః. ఓం మహాలక్ష్మీనివాసభువే నమః. ఓం మహాపద్మనిధీశాయ నమః. ఓం పూర్ణాయ నమః. ఓం పద్మనిధీశ్వరాయ నమః. ఓం శంఖాఖ్యనిధినాథ....

ఓం కుబేరాయ నమః. ఓం ధనదాయ నమః. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం యక్షేశాయ నమః. ఓం గుహ్యకేశ్వరాయ నమః. ఓం నిధీశాయ నమః. ఓం శంకరసఖాయ నమః. ఓం మహాలక్ష్మీనివాసభువే నమః. ఓం మహాపద్మనిధీశాయ నమః. ఓం పూర్ణాయ నమః.

ఓం పద్మనిధీశ్వరాయ నమః. ఓం శంఖాఖ్యనిధినాథాయ నమః. ఓం మకరాఖ్యనిధిప్రియాయ నమః. ఓం సుకచ్ఛపాఖ్యనిధీశాయ నమః. ఓం ముకుందనిధినాయకాయ నమః. ఓం కుందాఖ్యనిధినాథాయ నమః. ఓం నీలనిధ్యధిపాయ నమః. ఓం మహతే నమః. ఓం వరనిధిదీపాయ నమః. ఓం పూజ్యాయ నమః.

ఓం లక్ష్మీసామ్రాజ్యదాయకాయ నమః. ఓం ఇలపిలాపత్యాయ నమః. ఓం కోశాధీశాయ నమః. ఓం కులోచితాయ నమః. ఓం అశ్వారూఢాయ నమః. ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః. ఓం విశేషజ్ఞాయ నమః. ఓం విశారదాయ నమః. ఓం నలకూబరనాథాయ నమః. ఓం మణిగ్రీవపిత్రే నమః.

ఓం గూఢమంత్రాయ నమః. ఓం వైశ్రవణాయ నమః. ఓం చిత్రలేఖామనఃప్రియాయ నమః. ఓం ఏకపినాకాయ నమః. ఓం అలకాధీశాయ నమః. ఓం పౌలస్త్యాయ నమః. ఓం నరవాహనాయ నమః. ఓం కైలాసశైలనిలయాయ నమః. ఓం రాజ్యదాయ నమః. ఓం రావణాగ్రజాయ నమః.

ఓం చిత్రచైత్రరథాయ నమః. ఓం ఉద్యానవిహారాయ నమః. ఓం విహారసుకుతూహలాయ నమః. ఓం మహోత్సాహాయ నమః. ఓం మహాప్రాజ్ఞాయ నమః. ఓం సదాపుష్పకవాహనాయ నమః. ఓం సార్వభౌమాయ నమః. ఓం అంగనాథాయ నమః. ఓం సోమాయ నమః. ఓం సౌమ్యాదికేశ్వరాయ నమః.

ఓం పుణ్యాత్మనే నమః. ఓం పురుహుతశ్రియై నమః. ఓం సర్వపుణ్యజనేశ్వరాయ నమః. ఓం నిత్యకీర్తయే నమః. ఓం నిధివేత్రే నమః. ఓం లంకాప్రాక్తననాయకాయ నమః. ఓం యక్షిణీవృతాయ నమః. ఓం యక్షాయ నమః. ఓం పరమశాంతాత్మనే నమః. ఓం యక్షరాజే నమః.

ఓం యక్షిణీహృదయాయ నమః. ఓం కిన్నరేశ్వరాయ నమః. ఓం కింపురుషనాథాయ నమః. ఓం ఖడ్గాయుధాయ నమః. ఓం వశినే నమః. ఓం ఈశానదక్షపార్శ్వస్థాయ నమః. ఓం వాయువామసమాశ్రయాయ నమః. ఓం ధర్మమార్గనిరతాయ నమః. ఓం ధర్మసమ్ముఖసంస్థితాయ నమః. ఓం నిత్యేశ్వరాయ నమః.

ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః. ఓం అష్టలక్ష్మ్యాశ్రితాలయాయ నమః. ఓం మనుష్యధర్మిణే నమః. ఓం సుకృతినే నమః. ఓం కోషలక్ష్మీసమాశ్రితాయ నమః. ఓం ధనలక్ష్మీనిత్యవాసాయ నమః.
ఓం ధాన్యలక్ష్మీనివాసభువే నమః. ఓం అష్టలక్ష్మీసదావాసాయ నమః. ఓం గజలక్ష్మీస్థిరాలయాయ నమః. ఓం రాజ్యలక్ష్మీజన్మగేహాయ నమః.

ఓం ధైర్యలక్ష్మీకృపాశ్రయాయ నమః. ఓం అఖండైశ్వర్యసంయుక్తాయ నమః. ఓం నిత్యానందాయ నమః. ఓం సుఖాశ్రయాయ నమః. ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః. ఓం నిరాశాయ నమః. ఓం నిరుపద్రవాయ నమః. ఓం నిత్యకామాయ నమః. ఓం నిరాకాంక్షాయ నమః. ఓం నిరుపాధికవాసభువే నమః.

ఓం శాంతాయ నమః. ఓం సర్వగుణోపేతాయ నమః. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః. ఓం సర్వసమ్మతాయ నమః. ఓం సదానందకృపాలయాయ నమః. ఓం గంధర్వకులసంసేవ్యాయ నమః. ఓం సౌగంధికకుసుమప్రియాయ నమః. ఓం స్వర్ణనగరీవాసాయ నమః. ఓం నిధిపీఠసమాశ్రయాయ నమః.

ఓం మహామేరూత్తరస్థాయ నమః. ఓం మహర్షిగణసంస్తుతాయ నమః. ఓం తుష్టాయ నమః. ఓం శూర్పణఖాజ్యేష్ఠాయ నమః. ఓం శివపూజారతాయ నమః. ఓం అనఘాయ నమః. ఓం రాజయోగసమాయుక్తాయ నమః. ఓం రాజశేఖరపూజ్యాయ నమః. ఓం రాజరాజాయ నమః.

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |