பிரம்ம சூக்தம்

ப்³ரஹ்ம॑ஜஜ்ஞா॒னம் ப்ர॑த²॒மம் பு॒ரஸ்தா᳚த் . விஸீம॒தஸ்ஸு॒ருசோ॑ வே॒ன ஆ॑வ꞉ . ஸ பு³॒த்⁴னியா॑ உப॒மா அ॑ஸ்ய வி॒ஷ்டா²꞉ . ஸ॒தஶ்ச॒ யோனி॒மஸ॑தஶ்ச॒ விவ॑꞉ . பி॒தா வி॒ராஜா॑ம்ருஷ॒போ⁴ ர॑யீ॒ணாம் . அந்தரி॑க்ஷம் வி॒ஶ்வரூப॒ ஆவி॑வேஶ . தம॒....

ப்³ரஹ்ம॑ஜஜ்ஞா॒னம் ப்ர॑த²॒மம் பு॒ரஸ்தா᳚த் . விஸீம॒தஸ்ஸு॒ருசோ॑ வே॒ன ஆ॑வ꞉ .
ஸ பு³॒த்⁴னியா॑ உப॒மா அ॑ஸ்ய வி॒ஷ்டா²꞉ . ஸ॒தஶ்ச॒ யோனி॒மஸ॑தஶ்ச॒ விவ॑꞉ .
பி॒தா வி॒ராஜா॑ம்ருஷ॒போ⁴ ர॑யீ॒ணாம் . அந்தரி॑க்ஷம் வி॒ஶ்வரூப॒ ஆவி॑வேஶ .
தம॒ர்கைர॒ப்⁴ய॑ர்சந்தி வ॒த்ஸம் . ப்³ரஹ்ம॒ ஸந்தம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா வ॒ர்த⁴ய॑ந்த꞉ .
ப்³ரஹ்ம॑ தே³॒வான॑ஜனயத் . ப்³ரஹ்ம॒ விஶ்வ॑மி॒த³ம் ஜக³॑த் .
ப்³ரஹ்ம॑ண꞉ க்ஷ॒த்ரந்நிர்மி॑தம் . ப்³ரஹ்ம॑ ப்³ராஹ்ம॒ண ஆ॒த்மனா᳚ .
அ॒ந்தர॑ஸ்மின்னே॒மே லோ॒கா꞉ . அ॒ந்தர்விஶ்வ॑மி॒த³ம் ஜக³॑த் .
ப்³ரஹ்மை॒வ பூ⁴॒தானாம்॒ ஜ்யேஷ்ட²ம்᳚ . தேன॒ கோ॑(அ)ர்ஹதி॒ ஸ்பர்தி⁴॑தும் .
ப்³ரஹ்ம॑ந்தே³॒வாஸ்த்ரய॑ஸ்த்ரிꣳஶத் . ப்³ரஹ்ம॑ன்னிந்த்³ரப்ரஜாப॒தீ .
ப்³ரஹ்ம॑ன் ஹ॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தானி॑ . நா॒வீவா॒ந்த꞉ ஸ॒மாஹி॑தா .
சத॑ஸ்ர॒ ஆஶா॒꞉ ப்ரச॑ரந்த்வ॒க்³னய॑꞉ . இ॒மம் நோ॑ ய॒ஜ்ஞம் ந॑யது ப்ரஜா॒னன் .
க்⁴ரு॒தம் பின்வ॑ன்ன॒ஜரꣳ॑ ஸு॒வீரம்᳚ . ப்³ரஹ்ம॑ஸ॒மித்³ப⁴॑வ॒த்யாஹு॑தீனாம் .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |