ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ

vishnu tatwa nirnaya pdf cover page

73.0K

Comments

dd4hh
Brilliant! -Abhilasha

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Fabulous! -Vivek Rathour

Nice -Same RD

Read more comments

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು?

ವ್ಯಾಸರು ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹನುಮಂತನ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸೀದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು

Quiz

ಕಡಲಾಗ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

|| ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವಿನಿರ್ಣಯಃ
ಮಂಗಲಶ್ಲೋಕ _ 1 ಸದಾಗನ್ನು ಕನಿಕ್ಷೇಯಂ ಸಮಶೀತಕ್ಷರಾಕ್ಷರಮ್ |
ನಾರಾಯಣಂ ಸದಾ ವಂದೇ ನಿರ್ದಿಷಾಶಷಸದ್ದುಣಮ್ ||
ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಯಾನೀಹ ಕಥಿತಾನಿ ಸದುಭಿಃ | ಸಾಧಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತಾನೈವ ಕ್ರಮಾಕ್ ಸಜ್ಜನಸಂವಿದೇ ||
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸದಾಗನ್ನು ಕ ನಿಜೇಯಃ 3 . ಬರಗಾದ್ಯಾ ಭಾರತಂ ಚೈವ ಪಂಚರಾತ್ರಮಥಾಖಿಲಮ್ || ಮೂಲರಾಮಾಯಣಂ ಚೈವ ಪುರಾಣಂ ಚೈತದಾತ್ಮಕಮ್ || ಯೇ ಚಾನುಯಾಯಿನಹಾಂ ಸರ್ವೆ ತೇ ಚ ಸದಾಗಮಾಃ | ದುರಾಗಮಾಃ ತದನೇ ಯೇ ವೈರ್ನ ಜೇಯೋ ಜನಾರ್ದನಃ || ಜೇಯ ಏತೈಃ ಸದಾ ಯುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿವದ್ಧಿಃ ಸುನಿಷಿ ತೈಃ | ನ ಚ ಕೇವಲರ್ತಣ ನಾಕ್ಷಜೇನ ನ ಕೇನಚಿತ್ || ಕೇವಲಾಗಮವಿಜ್ಞೆಯೋ ಭರೇವ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ||
ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ || 4. ನಾವೇದವಿನ್ನನುತೇ ತಂ ಬೃಹಂತಂ ಸರ್ವಾನುಭೂಮಾತ್ಯಾನಂ
ಸಾಂಪರಾಯೇ-ಇತಿ ತೈತ್ತಿರೀಯಶ್ರುತಿಃ | ನೈಷಾ ತರ್ಕಣ ಮತಿರಾಜನೇಯಾ ಪೊಕ್ಕಾ ಅನೈನೈವ
ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ -ಇತಿ ಕಾಠಕಶ್ರುತಿಃ | ನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಾನುಮಾನಂ ವೇದಾ ಹಿ ಏವ ಏನಂ ವೇದಯಂತಿ
ತಸ್ಮಾದಾಹುಃ ವೇದಾಃ ಇತಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದಶ್ರುತಿಃ |
ವೇದಾಃ ಅಪೌರುಷೇಯಾಃ
5. ನ ಚ ಏತೇಷಾಂ ವಚನಾನಾನನ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ | ಅಪೌರುಷೇಯಾದ್ ವೇದಸ್ಯ | ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಃ ಪಂಚನೋ ವೇದಾನಾಂ ವೇದಃ ಇತಿ ತದ್ಧಹೀತತ್ವಾಚ |
6. ನ ಚ ಅಪೌರುಷೇಯಂ ವಾಕ್ಯಮೇವ ನಾಸೀತಿ ವಾಚ್ ಮ್ | ತದಭಾವೇ ಸರ್ವಸಮಯಾಭಿಮತಧರ್ಮಾದ್ಯಸಿದ್ದೇಃ | ಯಸ್ಯ ತೌ ನ ಅಭಿಮತ್ ನ ಆಸೌ ಸಮಯಿ ಸಮಯಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವಾತ್ | ನ ಚ ತೇನ ಲೋಕೋಪಕಾರಃ | ಧರ್ಮಾದ್ಯಭಾವಜ್ಞಾನೇ ಪರಸ್ಪರಹಿಂಸಾದಿನಾ ಅಪಕಾರಸ್ಯೆವ ಪ್ರಾಪ್ತಃ | ನ ಚ ಉಪಕಾರೇಣ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಮ್ | ಅದೃಷ್ಟಾಭಾವಾತ್ | ಅತೋ ಧರ್ಮಾದ್ಯಭಾವಂ ವದತಾ ಸ್ವಸಮಯಸ್ಕಾ. ನರ್ಥಕ್ಕಮಂಗೀಕೃತಮೇವೇತಿ ನಾಸೌ ಸಮಯೇ |
7, ನ ಚ ಪೌರುಷೇಯೇಣ ವಾಕೈನ ತತ್ಸದ್ಧಿಃ | ಅಜ್ಞಾನವಿಪ್ರಲಂಭಯೋಃ ಪ್ರಾಪ್ತಃ | ನ ಚ ತದರ್ಥತ್ಯೇನ ಸರ್ವಜ್ಞತಿ ಕಲ್ಪಿತ | ಅನ್ಯತ್ರ ಅದೃಷ್ಟಸ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ತಸ್ಯ ಅನಿಪ್ರಲಂಭಕತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ತಸ್ಯ ತತೃತತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ಚೇತಿ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವಪ್ರಾಪ್ತಃ | ಅಪೌರುಷೇಯ. ವಾಕ್ಯಾ೦ಗೀಕಾರೇ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಲ್ಪಮ್ |
8, ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ಚ ಸ್ವತ ಏವ ಸಿದ್ದಮ್ | ವೇದಕರ್ತುಃ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಃ | ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚ ಕರ್ತುಃ ತತ್ಕಲ್ಪನೇ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವಮ್ | ಅಕಲ್ಪನೇ ಚ ಅಕರ್ತೃತ್ವಂ ಸಿದ್ದಮೇವ | ನ ಚ ಲೌಕಿಕವಾಕ್ಯವಸ್ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವಮ್ | ತಸ್ಯ ಅಕರ್ತೃಕತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಭಾವಾತ್ | ನ ಚ ಕೇನಚಿತ್ ಕೃಶ್ಚಾ ವೇದ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ವೇದಸಮಂ ಪರಂಪರಾಭಾವಾತ್ | ನ ಚ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತವೇದೈಃ ದೃಷ್ಟಮವೇದವಾಕ್ಯಂ ಭವತಿ ಪರಂಪರಾಸಿದ್ಧ ವೇದ ವಾಕ್ಕಾ. ನುಸಾರಿತ್ಸಾತ್ | ನೇದದ್ರಷ್ಟ ಕಾಮುಕ್ತಗುಣವಾಚ ತೇಷಾಮ್ | ಉಕ್ತಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ
ನಿಂತಲ್ಲಕ್ಷಣತೋsನೂನಃ ತಹಸೀ ಬಹುವೇದವಿ || ವೇದ ಇತ್ಯೇವ ಯಂ ಪಶೈಟ್ ಸ ವೇದೊ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನಾತ್ || ಇತಿ ||
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಏವ
9. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಚ ಸ್ವತ ಏವ ಅನ್ಯಥಾ ಅನವಸ್ಥಾನಾಶ್ | ನ ಕೆ ಉಕ್ತಯುಕ್ಯಧೀನತ್ವಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ | ಬುದ್ಧಿದೋಷನಿರಾಸಯಾತ್ರಕಾರಣತ್ಕಾತ್ ಯುಕ್ತಿನಾಮ್ | ಅದುಷ್ಟಬುದ್ದೀನಾಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸಿದ್ಧತ್ಯಾಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ | ನ ಚ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಮೇವ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಾಪೇಕ್ಷತ್ಯಾಶ್ ಅನವಸ್ಥಾಭಾವ ಇತಿ ವಾಚ್ಮ್ | ಆಕಾಂಕ್ಷಾಯಾ ಏವ ಬುದ್ದಿ. ದೋಷಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ |
ದುಷ್ಟಬುದ್ದೀನಾಮೇವ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಶಂಕೇತಿ ಪರತಃ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ | ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಚ ಸ್ವತ ಏವ ಸಿದ್ಧಮ್ | ವರ್ಕಾಃ ನಿತ್ಯಾಃ |
10. ನ ಚ ಉಚ್ಚಾರಣಕಾಲೇ ಏವ ವರ್ಣಾನಾಮುತ್ಪತ್ತಿರಿತಿ ವಾಚ್ಯವಮ್ | ತದೇವೇದಂ ವಚನಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ವಿರೋಧಾತ್ | ನ ಚ ಸಾದೃಶ್ಯಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಭ್ರಾಂತಿರಿತಿ ವಾಚ್ ಮ್ | ಸೊrಯಂ ದೇವದತ್ತ... ಇತ್ಯಾದೇರಪಿ ತಥಾತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಃ |
ಸರ್ವಕಲೆಕತ್ವಂ ವದತಾ ಬೌದ್ಧನ ಸೇಯಂ ದಿಗಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಂ ನ ನಾಚ್ಚಂ ಪಂಚಸ್ಕಂಧೇಭ್ಯಃ ಅನ್ಯತ್ವಾತ್ |
ನ ಚ ದಿಶ ಏನ ಭ್ರಾಂತಿಕಿತಾಃ ವಿಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯಯೋರಪಿ ಸಾವಾ | ನ ಚ ಆದಿತ್ಯೋದಯಾದಿನೈವ ದಿಕ್ಕಲ್ಪನಾ ಅಂಧಕಾರೇsಪಿ ದಿಕ್ಷಾತ್ರಪ್ರತೀತೇಃ | ಕಾದಾಚಿತ್ಕಂತಿರೆವಾದಿತೋದಯಾದಿದರ್ಶನಾನ್ನಿವಾರ್ಯತೇ | ಸಾ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯಯೋರಪಿ ಭವತೀತಿ ತೇಷಾಂ ಮತಂ ವಾದಿವಿಪ್ರತಿಪಃ | ಆತಃ ದಿಶಃ ಸ್ಥಿರಾ ಏನೇತಿ ಸಿದ್ಧತಿ ಶೂನ್ಯವದೇವ ||
ಅತಃ ವೇದಸ್ಯಾಪಿ ಫೈರ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಂ ತದೇವೇದಂ ವಾಕ್ಯ ಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಾತ್ ||
|| ನ ಚ ಅನುಮಾನಾದೀನಾಂ ಆಗಮಂ ವಿನಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಾದಿಪು ತದಗೋಚರಾತ್ | ಅತಃ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಕ್ಕೇನ್ಸವ ಧರ್ಮಾದಿಸಿದ್ದೇ ಸರ್ವನಾದಿನಾಮಪಿ ತದಂಗೀಕಾರ್ಯಮ್ | ತತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಚ ಸ್ವತ ಏವ ಸಿದ್ಧಮ್ |

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |