ക്ഷേമത്തിനായി ശനി ഗായത്രി മന്ത്രം

ഓം ശനൈശ്ചരായ വിദ്മഹേ സൂര്യപുത്രായ ധീമഹി. തന്നോ മന്ദഃ പ്രചോദയാത്.....

ഓം ശനൈശ്ചരായ വിദ്മഹേ സൂര്യപുത്രായ ധീമഹി.
തന്നോ മന്ദഃ പ്രചോദയാത്.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |