ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿ

sahasranamavali pdf cover page

30.5K

Comments

exhve
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ದೇವರಾಜ್

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

Read more comments

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ -

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ,ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು?

ಕುರು ರಾಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಟ್ಟು 102 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೌರವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ದುಶ್ಶಲಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿಯ ದಾಸಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಯುಯುತ್ಸು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Quiz

ಕಡಲಾಗ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಆrti ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ಗಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಗಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ * ಗಣತಾತ್ರೇ ನಮಃ ಗಣಂಜಯಾಯ ನಮಃ ಗಣಪಾಯ ನಮಃ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ಗಣದೇನಾಯ ನಮಃ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಗಣಜೈಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ * ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಯ ನಮಃ ಗಣಾಧಿರಾಜೇ ನಮಃ ೨೦ ಗಣರಾಜೇ ನಮಃ - ಗಣಗೋ ನಮಃ - ಗಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ
1 ಗಣದೈವತಾಯ ನಮಃ " * ಗಣಬಣ್ಣವೇ ನಮಃ ಗಣಸುಹೃದೇ ನಮಃ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ | ಗಣ ಪ್ರಥಾಯ ನಮಃ ಗಣಪ್ರಿಯಸಖಾಯ ನಮಃ ಗಣಪ್ರಿಯಸುಹೃದೇ ನಮಃ ಗಣನಿತ್ಯಪ್ರಿಯರತಾಯ' ಗಣಪ್ರೀತಿ ನಿವರ್ಧನಾಯ ಗಣನುಣ್ಣ ಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ಗಣಕೇಳಿ ಪರಾಯಣಾಯ ಗಣಾಗ್ರಣೇ ನಮಃ ಗಣೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ಗಣಗೀತಾಯ ನಮಃ | ಗಣೋಟ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಗಣಹಿತಾಯ ನಮಃ ೪೦ ಗರ್ಜದ್ಧಣಸನಾಯ ನಮಃ ಗದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ಗಣಾಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಮಥನಾಯ ಗಣಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಾಯ ಗಣನಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ 1 ಗಣಪ್ರೌಢಾಯ ನಮಃ

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |