ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿ

sahasranamavali pdf cover page

ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

 

 

Recommended for you

 

 

Video - ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ 

 

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ

 

 

 

ಆrti ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ಗಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಗಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ * ಗಣತಾತ್ರೇ ನಮಃ ಗಣಂಜಯಾಯ ನಮಃ ಗಣಪಾಯ ನಮಃ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ಗಣದೇನಾಯ ನಮಃ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಗಣಜೈಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ * ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಯ ನಮಃ ಗಣಾಧಿರಾಜೇ ನಮಃ ೨೦ ಗಣರಾಜೇ ನಮಃ - ಗಣಗೋ ನಮಃ - ಗಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ
1 ಗಣದೈವತಾಯ ನಮಃ " * ಗಣಬಣ್ಣವೇ ನಮಃ ಗಣಸುಹೃದೇ ನಮಃ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ | ಗಣ ಪ್ರಥಾಯ ನಮಃ ಗಣಪ್ರಿಯಸಖಾಯ ನಮಃ ಗಣಪ್ರಿಯಸುಹೃದೇ ನಮಃ ಗಣನಿತ್ಯಪ್ರಿಯರತಾಯ' ಗಣಪ್ರೀತಿ ನಿವರ್ಧನಾಯ ಗಣನುಣ್ಣ ಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ಗಣಕೇಳಿ ಪರಾಯಣಾಯ ಗಣಾಗ್ರಣೇ ನಮಃ ಗಣೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ಗಣಗೀತಾಯ ನಮಃ | ಗಣೋಟ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಗಣಹಿತಾಯ ನಮಃ ೪೦ ಗರ್ಜದ್ಧಣಸನಾಯ ನಮಃ ಗದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ಗಣಾಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಮಥನಾಯ ಗಣಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಾಯ ಗಣನಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ 1 ಗಣಪ್ರೌಢಾಯ ನಮಃ

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize