Rudra Sukta of Atharva Veda

58.0K

Comments

rpGq4
Good energy feeling 🙏🙏 -Sahasranamam

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Thanks preserving and sharing our rich heritage! 👏🏽🌺 -Saurav Garg

Fantastic. Thanks -User_se1lxx

Vedadhara team are working hard cultural preservation. Keep shining! 💐 -Sripriya

Read more comments

Ashwini Nakshatra swami

Ashwins.

Quiz

To whom was Nachiketas offered in daanam ?

भवाशर्वौ मृडतं माभि यातं भूतपती पशुपती नमो वाम् । प्रतिहितामायतां मा वि स्राष्टं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ।। शुने क्रोष्ट्रे मा शरीराणि कर्तमलिक्लवेभ्यो गृध्रेभ्यो ये च कृष्णा अविष्यवः । मक्षिकास्ते पशुप....

भवाशर्वौ मृडतं माभि यातं भूतपती पशुपती नमो वाम् ।
प्रतिहितामायतां मा वि स्राष्टं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ।।
शुने क्रोष्ट्रे मा शरीराणि कर्तमलिक्लवेभ्यो गृध्रेभ्यो ये च कृष्णा अविष्यवः ।
मक्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते विघसे मा विदन्त ।।
क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भव रोपयः ।
नमस्ते रुद्र कृण्मः सहस्राक्षायामर्त्य ।।
पुरस्तात्ते नमः कृण्म उत्तरादधरादुत ।
अभीवर्गाद्दिवस्पर्यन्तरिक्षाय ते नमः ।।
मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूंषि ते भव ।
त्वचे रूपाय सन्दृशे प्रतीचीनाय ते नमः ।।
अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्याय ते ।
दद्भ्यो गन्धाय ते नमः ।।
अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना ।
रुद्रेणार्धकघातिना तेन मा समरामहि ।।
स नो भवः परि वृणक्तु विश्वत आप इवाग्निः परि वृक्तु नो भवः ।
मा नोऽभि मांस्त नमो अस्त्वस्मै ।।
चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते ।
तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ।।
तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्रोर्वान्तरिक्षम् ।
तवेदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणत्पृथिवीमनु ।।
उरुः कोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः ।
स नो मृड पशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारो अभिभाः श्वानः परो यन्त्वघरुदो विकेश्यः ।।
धनुर्बिभर्षि हरितं हिरण्मयं सहस्राघ्नि शतवधं शिखण्डिन् ।
रुद्रस्येषुश्चरति देवहेतिस्तस्मै नमो यतमस्यां दिशीतः ।।
योऽभियातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षति ।
पश्चादनुप्रयुङ्क्षे तं विद्धस्य पदनीरिव ।।
भवारुद्रौ सयुजा संविदानावुभावुग्रौ चरतो वीर्याय ।
ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः ।।
नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते ।
नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ।।
नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा ।
भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ।।
सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताद्रुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम् ।
मोपाराम जिह्नयेयमानम् ।।
श्यावाश्वं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् ।
पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै ।।
मा नोऽभि स्रामत्यं देवहेतिं मा न क्रुधः पशुपते नमस्ते ।
अन्यत्पास्मद्दिव्यां शाखां वि धूनु ।
मा नो हिंसीरधि नो ब्रूहि परि णो वृङ्ग्धि मा क्रुधः ।
मा त्वया समरामहि ।।
मा नो गोषु पुरुषेषु मा गृधो नो अजाविषु ।
अन्यत्रोग्र वि वर्तय पियारूणां प्रजां जहि ।।
यस्य तक्मा कासिका हेतिरेकमश्वस्येव वृषणः क्रन्द एति ।
अभिपूर्वं निर्णयते नमो अस्त्वस्मै ।।
योऽन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टभितोऽयज्वनः प्रमृणन्देवपीयून् ।
तस्मै नमो दशभिः शक्वरीभिः ।।
तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वने हिता हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।
तव यक्षं पशुपते अप्स्वऽन्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे ।।
शिंशुमारा अजगराः पुरीकया जषा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्यसि ।
न ते दूरं न परितिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान् परि पश्यसि भूमिं पूर्वस्माद्धंस्युत्तरस्मिन् समुद्रे ।।
मा नो रुद्र तक्मना मा विषेण मा नः सं स्रा दिव्येनाग्निना ।
अन्यत्रास्मद्विद्युतं पातयैताम् ।।
भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पप्र उर्वन्तरिक्षम् ।
तस्मै नमो यतमस्यां दिशीतः ।।
भव राजन् यजमानाय मृज पशूनां हि पशुपतिर्बभूविथ ।
यः श्रद्दधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड ।।
मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा नो वहन्तमुत मा नो वक्ष्यतः ।
मा नो हिसीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरिषोः नः ।।
रुद्रस्यैलबकारेभ्योऽसंसूक्तगिलेभ्यः ।
इदं महास्येभ्यः श्वभ्यो अकरं नमः ।।
नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः ।
नमो नमस्कृताभ्यो नमः संभुञ्जतीभ्यः ।
नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभयं च नः ।।

bhavaasharvau mri'd'atam maabhi yaatam bhootapatee pashupatee namo vaam .
pratihitaamaayataam maa vi sraasht'am maa no himsisht'am dvipado maa chatushpadah' ..
shune krosht're maa shareeraani kartamaliklavebhyo gri'dhrebhyo ye cha kri'shnaa avishyavah' .
makshikaaste pashupate vayaamsi te vighase maa vidanta ..
krandaaya te praanaaya yaashcha te bhava ropayah' .
namaste rudra kri'nmah' sahasraakshaayaamartya ..
purastaatte namah' kri'nma uttaraadadharaaduta .
abheevargaaddivasparyantarikshaaya te namah' ..
mukhaaya te pashupate yaani chakshoomshi te bhava .
tvache roopaaya sandri'she prateecheenaaya te namah' ..
angebhyasta udaraaya jihvaayaa aasyaaya te .
dadbhyo gandhaaya te namah' ..
astraa neelashikhand'ena sahasraakshena vaajinaa .
rudrenaardhakaghaatinaa tena maa samaraamahi ..
sa no bhavah' pari vri'naktu vishvata aapa ivaagnih' pari vri'ktu no bhavah' .
maa no'bhi maamsta namo astvasmai ..
chaturnamo asht'akri'tvo bhavaaya dasha kri'tvah' pashupate namaste .
taveme pancha pashavo vibhaktaa gaavo ashvaah' purushaa ajaavayah' ..
tava chatasrah' pradishastava dyaustava pri'thivee tavedamugrorvaantariksham .
tavedam sarvamaatmanvadyatpraanatpri'thiveemanu ..
uruh' kosho vasudhaanastavaayam yasminnimaa vishvaa bhuvanaanyantah' .
sa no mri'd'a pashupate namaste parah' krosht'aaro abhibhaah' shvaanah' paro yantvagharudo vikeshyah' ..
dhanurbibharshi haritam hiranmayam sahasraaghni shatavadham shikhand'in .
rudrasyeshushcharati devahetistasmai namo yatamasyaam disheetah' ..
yo'bhiyaato nilayate tvaam rudra nichikeershati .
pashchaadanuprayunkshe tam viddhasya padaneeriva ..
bhavaarudrau sayujaa samvidaanaavubhaavugrau charato veeryaaya .
taabhyaam namo yatamasyaam disheetah' ..
namaste'stvaayate namo astu paraayate .
namaste rudra tisht'hata aaseenaayota te namah' ..
namah' saayam namah' praatarnamo raatryaa namo divaa .
bhavaaya cha sharvaaya chobhaabhyaamakaram namah' ..
sahasraakshamatipashyam purastaadrudramasyantam bahudhaa vipashchitam .
mopaaraama jihnayeyamaanam ..
shyaavaashvam kri'shnamasitam mri'nantam bheemam ratham keshinah' paadayantam .
poorve prateemo namo astvasmai ..
maa no'bhi sraamatyam devahetim maa na krudhah' pashupate namaste .
anyatpaasmaddivyaam shaakhaam vi dhoonu .
maa no himseeradhi no broohi pari no vri'ngdhi maa krudhah' .
maa tvayaa samaraamahi ..
maa no goshu purusheshu maa gri'dho no ajaavishu .
anyatrogra vi vartaya piyaaroonaam prajaam jahi ..
yasya takmaa kaasikaa hetirekamashvasyeva vri'shanah' kranda eti .
abhipoorvam nirnayate namo astvasmai ..
yo'ntarikshe tisht'hati visht'abhito'yajvanah' pramri'nandevapeeyoon .
tasmai namo dashabhih' shakvareebhih' ..
tubhyamaaranyaah' pashavo mri'gaa vane hitaa hamsaah' suparnaah' shakunaa vayaamsi .
tava yaksham pashupate apsva'ntastubhyam ksharanti divyaa aapo vri'dhe ..
shimshumaaraa ajagaraah' pureekayaa jashaa matsyaa rajasaa yebhyo asyasi .
na te dooram na paritisht'haasti te bhava sadyah' sarvaan pari pashyasi bhoomim poorvasmaaddhamsyuttarasmin samudre ..
maa no rudra takmanaa maa vishena maa nah' sam sraa divyenaagninaa .
anyatraasmadvidyutam paatayaitaam ..
bhavo divo bhava eeshe pri'thivyaa bhava aa papra urvantariksham .
tasmai namo yatamasyaam disheetah' ..
bhava raajan yajamaanaaya mri'ja pashoonaam hi pashupatirbabhoovitha .
yah' shraddadhaati santi devaa iti chatushpade dvipade'sya mri'd'a ..
maa no mahaantamuta maa no arbhakam maa no vahantamuta maa no vakshyatah' .
maa no hiseeh' pitaram maataram cha svaam tanvam rudra maa reerishoh' nah' ..
rudrasyailabakaarebhyo'samsooktagilebhyah' .
idam mahaasyebhyah' shvabhyo akaram namah' ..
namaste ghoshineebhyo namaste keshineebhyah' .
namo namaskri'taabhyo namah' sambhunjateebhyah' .
namaste deva senaabhyah' svasti no abhayam cha nah' ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |