குபேர அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவலீ

Only audio above. Video below.

 

Kubera 108 names

 

ௐ குபே³ராய நம꞉. ௐ த⁴னதா³ய நம꞉. ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉. ௐ யக்ஷேஶாய நம꞉. ௐ கு³ஹ்யகேஶ்வராய நம꞉. ௐ நிதீ⁴ஶாய நம꞉. ௐ ஶங்கரஸகா²ய நம꞉. ௐ மஹாலக்ஷ்மீநிவாஸபு⁴வே நம꞉. ௐ மஹாபத்³மநிதீ⁴ஶாய நம꞉. ௐ பூர்ணாய நம꞉. ௐ பத்³மநிதீ⁴ஶ்வராய நம꞉. ௐ ஶங்கா²க்²யநிதி....


ௐ குபே³ராய நம꞉. ௐ த⁴னதா³ய நம꞉. ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉. ௐ யக்ஷேஶாய நம꞉. ௐ கு³ஹ்யகேஶ்வராய நம꞉. ௐ நிதீ⁴ஶாய நம꞉. ௐ ஶங்கரஸகா²ய நம꞉. ௐ மஹாலக்ஷ்மீநிவாஸபு⁴வே நம꞉. ௐ மஹாபத்³மநிதீ⁴ஶாய நம꞉. ௐ பூர்ணாய நம꞉.

ௐ பத்³மநிதீ⁴ஶ்வராய நம꞉. ௐ ஶங்கா²க்²யநிதி⁴நாதா²ய நம꞉. ௐ மகராக்²யநிதி⁴ப்ரியாய நம꞉. ௐ ஸுகச்ச²பாக்²யநிதீ⁴ஶாய நம꞉. ௐ முகுந்த³நிதி⁴நாயகாய நம꞉. ௐ குந்தா³க்²யநிதி⁴நாதா²ய நம꞉. ௐ நீலநித்⁴யதி⁴பாய நம꞉. ௐ மஹதே நம꞉. ௐ வரநிதி⁴தீ³பாய நம꞉. ௐ பூஜ்யாய நம꞉.

ௐ லக்ஷ்மீஸாம்ராஜ்யதா³யகாய நம꞉. ௐ இலபிலாபத்யாய நம꞉. ௐ கோஶாதீ⁴ஶாய நம꞉. ௐ குலோசிதாய நம꞉. ௐ அஶ்வாரூடா⁴ய நம꞉. ௐ விஶ்வவந்த்³யாய நம꞉. ௐ விஶேஷஜ்ஞாய நம꞉. ௐ விஶாரதா³ய நம꞉. ௐ நலகூப³ரநாதா²ய நம꞉. ௐ மணிக்³ரீவபித்ரே நம꞉.

ௐ கூ³ட⁴மந்த்ராய நம꞉. ௐ வைஶ்ரவணாய நம꞉. ௐ சித்ரலேகா²மன꞉ப்ரியாய நம꞉. ௐ ஏகபினாகாய நம꞉. ௐ அலகாதீ⁴ஶாய நம꞉. ௐ பௌலஸ்த்யாய நம꞉. ௐ நரவாஹனாய நம꞉. ௐ கைலாஸஶைலநிலயாய நம꞉. ௐ ராஜ்யதா³ய நம꞉. ௐ ராவணாக்³ரஜாய நம꞉.

ௐ சித்ரசைத்ரரதா²ய நம꞉. ௐ உத்³யானவிஹாராய நம꞉. ௐ விஹாரஸுகுதூஹலாய நம꞉. ௐ மஹோத்ஸாஹாய நம꞉. ௐ மஹாப்ராஜ்ஞாய நம꞉. ௐ ஸதா³புஷ்பகவாஹனாய நம꞉. ௐ ஸார்வபௌ⁴மாய நம꞉. ௐ அங்க³நாதா²ய நம꞉. ௐ ஸோமாய நம꞉. ௐ ஸௌம்யாதி³கேஶ்வராய நம꞉.

ௐ புண்யாத்மனே நம꞉. ௐ புருஹுதஶ்ரியை நம꞉. ௐ ஸர்வபுண்யஜனேஶ்வராய நம꞉. ௐ நித்யகீர்தயே நம꞉. ௐ நிதி⁴வேத்ரே நம꞉. ௐ லங்காப்ராக்தனநாயகாய நம꞉. ௐ யக்ஷிணீவ்ருதாய நம꞉. ௐ யக்ஷாய நம꞉. ௐ பரமஶாந்தாத்மனே நம꞉. ௐ யக்ஷராஜே நம꞉.

ௐ யக்ஷிணீஹ்ருத³யாய நம꞉. ௐ கின்னரேஶ்வராய நம꞉. ௐ கிம்புருஷநாதா²ய நம꞉. ௐ க²ட்³கா³யுதா⁴ய நம꞉. ௐ வஶினே நம꞉. ௐ ஈஶானத³க்ஷபார்ஶ்வஸ்தா²ய நம꞉. ௐ வாயுவாமஸமாஶ்ரயாய நம꞉. ௐ த⁴ர்மமார்க³நிரதாய நம꞉. ௐ த⁴ர்மஸம்முக²ஸம்ஸ்தி²தாய நம꞉. ௐ நித்யேஶ்வராய நம꞉.

ௐ த⁴னாத்⁴யக்ஷாய நம꞉. ௐ அஷ்டலக்ஷ்ம்யாஶ்ரிதாலயாய நம꞉. ௐ மனுஷ்யத⁴ர்மிணே நம꞉. ௐ ஸுக்ருதினே நம꞉. ௐ கோஷலக்ஷ்மீஸமாஶ்ரிதாய நம꞉. ௐ த⁴னலக்ஷ்மீநித்யவாஸாய நம꞉.
ௐ தா⁴ன்யலக்ஷ்மீநிவாஸபு⁴வே நம꞉. ௐ அஷ்டலக்ஷ்மீஸதா³வாஸாய நம꞉. ௐ க³ஜலக்ஷ்மீஸ்தி²ராலயாய நம꞉. ௐ ராஜ்யலக்ஷ்மீஜன்மகே³ஹாய நம꞉.

ௐ தை⁴ர்யலக்ஷ்மீக்ருபாஶ்ரயாய நம꞉. ௐ அக²ண்டை³ஶ்வர்யஸம்யுக்தாய நம꞉. ௐ நித்யானந்தா³ய நம꞉. ௐ ஸுகா²ஶ்ரயாய நம꞉. ௐ நித்யத்ருப்தாய நம꞉. ௐ நிராஶாய நம꞉. ௐ நிருபத்³ரவாய நம꞉. ௐ நித்யகாமாய நம꞉. ௐ நிராகாங்க்ஷாய நம꞉. ௐ நிருபாதி⁴கவாஸபு⁴வே நம꞉.

ௐ ஶாந்தாய நம꞉. ௐ ஸர்வகு³ணோபேதாய நம꞉. ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉. ௐ ஸர்வஸம்மதாய நம꞉. ௐ ஸதா³னந்த³க்ருபாலயாய நம꞉. ௐ க³ந்த⁴ர்வகுலஸம்ஸேவ்யாய நம꞉. ௐ ஸௌக³ந்தி⁴ககுஸுமப்ரியாய நம꞉. ௐ ஸ்வர்ணநக³ரீவாஸாய நம꞉. ௐ நிதி⁴பீட²ஸமாஶ்ரயாய நம꞉.

ௐ மஹாமேரூத்தரஸ்தா²ய நம꞉. ௐ மஹர்ஷிக³ணஸம்ஸ்துதாய நம꞉. ௐ துஷ்டாய நம꞉. ௐ ஶூர்பணகா²ஜ்யேஷ்டா²ய நம꞉. ௐ ஶிவபூஜாரதாய நம꞉. ௐ அனகா⁴ய நம꞉. ௐ ராஜயோக³ஸமாயுக்தாய நம꞉. ௐ ராஜஶேக²ரபூஜ்யாய நம꞉. ௐ ராஜராஜாய நம꞉.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |