ಕುಬೇರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ

 

Kubera 108 names

 

ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ. ಓಂ ಯಕ್ಷೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕರಸಖಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪದ್ಮನಿಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಖಾಖ್ಯನಿಧಿ....


ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ. ಓಂ ಯಕ್ಷೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕರಸಖಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಪದ್ಮನಿಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಖಾಖ್ಯನಿಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಕರಾಖ್ಯನಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಕಚ್ಛಪಾಖ್ಯನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮುಕುಂದನಿಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಂದಾಖ್ಯನಿಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನೀಲನಿಧ್ಯಧಿಪಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ. ಓಂ ವರನಿಧಿದೀಪಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಇಲಪಿಲಾಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೋಶಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಲೋಚಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಲಕೂಬರನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಣಿಗ್ರೀವಪಿತ್ರೇ ನಮಃ.

ಓಂ ಗೂಢಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಚಿತ್ರಲೇಖಾಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಏಕಪಿನಾಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಲಕಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನರವಾಹನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೈಲಾಸಶೈಲನಿಲಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾವಣಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಚಿತ್ರಚೈತ್ರರಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಉದ್ಯಾನವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಹಾರಸುಕುತೂಹಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸದಾಪುಷ್ಪಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಂಗನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾದಿಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪುರುಹುತಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಿಧಿವೇತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಂಕಾಪ್ರಾಕ್ತನನಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣೀವೃತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪರಮಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇ ನಮಃ.

ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣೀಹೃದಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಿಂಪುರುಷನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಖಡ್ಗಾಯುಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶಾನದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಾಯುವಾಮಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಿರತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮುಖಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ರಿತಾಲಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಕೃತಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕೋಷಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀನಿತ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಸದಾವಾಸಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಥಿರಾಲಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಜನ್ಮಗೇಹಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಖಂಡೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಖಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿರಾಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಸಭುವೇ ನಮಃ.

ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸದಾನಂದಕೃಪಾಲಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂಧರ್ವಕುಲಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸೌಗಂಧಿಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ವರ್ಣನಗರೀವಾಸಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿಧಿಪೀಠಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಮಹಾಮೇರೂತ್ತರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹರ್ಷಿಗಣಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶೂರ್ಪಣಖಾಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಪೂಜಾರತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಜಯೋಗಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಜಶೇಖರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |