గాయత్రి సహస్రనామం

75.8K

Comments

q2aad

వ్యాస మహర్షిని వేదవ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు?

ఎందుకంటే అతను వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం.

ధృతరాష్ట్రునికి ఎంతమంది పిల్లలు?

కురు రాజు అయిన ధృతరాష్ట్రుడికి మొత్తం 102 మంది పిల్లలు. అతనికి కౌరవులు అని పిలువబడే వంద మంది కుమారులు, దుశ్శాల అనే కుమార్తె మరియు గాంధారి దాసి నుండి జన్మించిన యుయుత్సుడు అనే మరో కుమారుడు ఉన్నారు. మహాభారతంలోని పాత్రల గురించి అర్థం చేసుకోవడం, దాని గొప్ప కథనం పట్ల మీ ప్రశంసలను మరింతగా పెంచుతుంది

Quiz

సంతానం కలగాలని వ్యాస మహర్షిని ఎవరు అనుగ్రహించారు?

ఓం అచింత్యలక్షణాయై నమః . అవ్యక్తాయై . అర్థమాతృమహేశ్వర్యై . అమృతాయై . అర్ణవమధ్యస్థాయై . అజితాయై . అపరాజితాయై . అణిమాదిగుణాధారాయై . అర్కమండలసంస్థితాయై . అజరాయై . అజాయై . అపరస్యై . అధర్మాయై . అక్షసూత్రధరాయై . అధరాయై . అకారాదిక్షకారా....

ఓం అచింత్యలక్షణాయై నమః . అవ్యక్తాయై . అర్థమాతృమహేశ్వర్యై . అమృతాయై . అర్ణవమధ్యస్థాయై . అజితాయై . అపరాజితాయై . అణిమాదిగుణాధారాయై .
అర్కమండలసంస్థితాయై . అజరాయై . అజాయై . అపరస్యై . అధర్మాయై . అక్షసూత్రధరాయై . అధరాయై . అకారాదిక్షకారాంతాయై . అరిషడ్వర్గభేదిన్యై . అంజనాద్రిప్రతీకాశాయై . అంజనాద్రినివాసిన్యై . అదిత్యై . అజపాయై నమః .

ఓం అవిద్యాయై నమః . అరవిందనిభేక్షణాయై . అంతర్బహిస్స్థితాయై . అవిద్యాధ్వంసిన్యై . అంతరాత్మికాయై . అజాయై . అజముఖావాసాయై . అరవిందనిభాననాయై . అర్ధమాత్రాయై . అర్థదానజ్ఞాయై . అరిమండలమర్దిన్యై . అసురఘ్న్యై . అమావాస్యాయై . అలక్ష్మీఘ్నంత్యజార్చితాయై . ఆదిలక్ష్మ్యై . ఆదిశక్త్యై . ఆకృత్యై . ఆయతాననాయై . ఆదిత్యపదవీచారాయై నమః .

ఓం ఆదిత్యపరిసేవితాయై నమః . ఆచార్యాయై . ఆవర్తనాయై . ఆచారాయై . ఆదిమూర్తినివాసిన్యై . ఆగ్నేయ్యై . ఆమర్యై . ఆద్యాయై . ఆరాధ్యాయై .
ఆసనస్థితాయై . ఆధారనిలయాయై . ఆధారాయై . ఆకాశాంతనివాసిన్యై . ఆద్యాక్షరసమయుక్తాయై . ఆంతరాకాశరూపిణ్యై . ఆదిత్యమండలగతాయై .
ఆంతరధ్వాంతనాశిన్యై . ఇందిరాయై . ఇష్టదాయై . ఇష్టాయై నమః .

ఓం ఇందీవరనిభేక్షణాయై నమః . ఇరావత్యై . ఇంద్రపదాయై . ఇంద్రాణ్యై . ఇందురూపిణ్యై . ఇక్షుకోదండసంయుక్తాయై . ఇషుసంధానకారిణ్యై . ఇంద్రనీలసమాకారాయై . ఇడాపింగలరూపిణ్యై . ఇంద్రాక్ష్యై . ఈశ్వర్యై దేవ్యై . ఈహాత్రయవివర్జితాయై . ఉమాయై . ఉషాయై . ఉడునిభాయై . ఉర్వారుకఫలాననాయై . ఉడుప్రభాయై . ఉడుమత్యై . ఉడుపాయై .
ఉడుమధ్యగాయై నమః .

ఓం ఊర్ధ్వాయై నమః . ఊర్ధ్వకేశ్యై . ఊర్ధ్వాధోగతిభేదిన్యై . ఊర్ధ్వబాహుప్రియాయై . ఊర్మిమాలావాగ్గ్రంథదాయిన్యై . ఋతాయై . ఋషయే . ఋతుమత్యై . ఋషిదేవనమసకృతాయై . ఋగ్వేదాయై . ఋణహర్త్ర్యై . ఋషిమండలచారిణ్యై . ఋద్ధిదాయై . ఋజుమార్గస్థాయై . ఋజుధర్మాయై . ఋతుప్రదాయై . ఋగ్వేదనిలయాయై . ఋజ్వ్యై . లుప్తధర్మప్రవర్తిన్యై .
లూతారివరసంభూతాయై నమః .

ఓం లూతాదివిషహారిణ్యై నమః . ఏకాక్షరాయై . ఏకమాత్రాయై . ఏకస్యై . ఏకైకనిష్ఠితాయై . ఐంద్ర్యై . ఐరావతరూఢాయై . ఐహికాముష్మికప్రభాయై . ఓంకారాయై . ఓషధ్యై . ఓతాయై . ఓతప్రోతనివాసిన్యై . ఔర్వాయై . ఔషధసంపన్నాయై . ఔపాసనఫలప్రదాయై . అండమధ్యస్థితాయై దేవ్యై . అఃకారమనురూపిణ్యై . కాత్యాయన్యై . కాలరాత్ర్యై .
కామాక్ష్యై నమః .

ఓం కామసుందర్యై నమః . కమలాయై . కామిన్యై . కాంతాయై . కామదాయై . కాలకంఠిన్యై . కరికుంభస్తనభరాయై . కరవీరసువాసిన్యై . కల్యాణ్యై .
కుండలవత్యై . కురుక్షేత్రనివాసిన్యై . కురువిందదలాకారాయై . కుండల్యై . కుముదాలయాయై . కాలజిహ్వాయై . కరాలాస్యాయై . కాలికాయై . కాలరూపిణ్యై .
కమనీయగుణాయై . కాంత్యై నమః .

ఓం కలాధారాయై నమః . కుముద్వత్యై . కౌశిక్యై . కమలాకారాయై . కామచారప్రభంజిన్యై . కౌమార్యై . కరుణాపాంగ్యై . కకువంతాయై . కరిప్రియాయై . కేసర్యై . కేశవనుతాయై . కదంబకుసుమప్రియాయై . కాలింద్యై . కాలికాయై . కాంచ్యై . కలశోద్భవసంస్తుతాయై . కామమాత్రే . క్రతుమత్యై . కామరూపాయై నమః .

ఓం కృపావత్యై నమః . కుమార్యై . కుండనిలయాయై . కిరాత్యై . కీరవాహనాయై . కైకేయ్యై . కోకిలాలాపాయై . కేతక్యై . కుసుమప్రియాయై . కమండలుధరాయై . కాల్యై . కర్మనిర్మూలకారిణ్యై . కలహంసగత్యై . కక్షాయై . కృతకౌతుకమంగలాయై . కస్తూరీతిలకాయై . కంప్రాయై . కరీంద్రగమనాయై . కుహ్వై . కర్పూరలేపనాయై . కృష్ణాయై నమః .

ఓం కపిలాయై నమః . కుహురాశ్రయాయై . కూటస్థాయై . కుధరాయై . కమ్రాయై . కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపాయై . ఖడ్గఖేటకధరాయై . ఖర్వాయై . ఖేచర్యై . ఖగవాహనాయై . ఖట్వాంగధారిణ్యై . ఖ్యాతాయై . ఖగరాజోపరిస్థితాయై . ఖలఘ్న్యై . ఖండితజరాయై . ఖండాఖ్యానప్రదాయిన్యై . ఖండేందుతిలకాయై . గంగాయై . గణేశగుహపూజితాయై . గాయత్ర్యై నమః .

ఓం గోమత్యై నమః . గీతాయై . గాంధార్యై . గానలోలుపాయై . గౌతమ్యై . గామిన్యై . గాధాయై . గంధర్వాప్సరసేవితాయై . గోవిందచరణాక్రాంతాయై . గుణత్రయవిభావితాయై . గంధర్వ్యై . గహ్వర్యై . గోత్రాయై . గిరీశాయై . గహనాయై . గమ్యై . గుహావాసాయై . గుణవత్యై . గురుపాపప్రణాశిన్యై . గుర్వ్యై నమః .

ఓం గుణవత్యై నమః . గుహ్యాయై . గోప్తవ్యాయై . గుణదాయిన్యై . గిరిజాయై . గుహ్యమాతంగ్యై . గరుడధ్వజవల్లభాయై . గర్వాపహారిణ్యై . గోదాయై . గోకులస్థాయై . గదాధరాయై . గోకర్ణనిలయాసక్తాయై . గుహ్యమండలవర్తిన్యై . ఘర్మదాయై . ఘనదాయై . ఘంటాయై . ఘోరదానవమర్దిన్యై . ఘృణిమంత్రమయ్యై . ఘోషాయై . ఘనసంపాతదాయిన్యై నమః .

ఓం ఘంటారవప్రియాయై నమః . ఘ్రాణాయై . ఘృణిసంతుష్టికారిణ్యై . ఘనారిమండలాయై . ఘూర్ణాయై . ఘృతాచ్యై . ఘనవేగిన్యై . జ్ఞానధాతుమయ్యై . చర్చాయై . చర్చితాయై . చారుహాసిన్యై . చటులాయై . చండికాయై . చిత్రాయై . చిత్రమాల్యవిభూషితాయై . చతుర్భుజాయై . చారుదంతాయై . చాతుర్యై . చరితప్రదాయై . చూలికాయై నమః .

ఓం చిత్రవస్త్రాంతాయై నమః . చంద్రమఃకర్ణకుండలాయై . చంద్రహాసాయై . చారుదాత్ర్యై . చకోర్యై . చాంద్రహాసిన్యై . చంద్రికాయై . చంద్రధాత్ర్యై . చౌర్యై . చౌరాయై . చండికాయై .
చంచద్వాగ్వాదిన్యై . చంద్రచూడాయై . చోరవినాశిన్యై . చారుచందనలిప్తాంగ్యై . చంచచ్చామరవీజితాయై . చారుమధ్యాయై . చారుగత్యై . చందిలాయై . చంద్రరూపిణ్యై నమః .

ఓం చారుహోమప్రియాయై నమః . చార్వాచరితాయై . చక్రబాహుకాయై . చంద్రమండలమధ్యస్థాయై . చంద్రమండలదర్పణాయై . చక్రవాకస్తన్యై . చేష్టాయై . చిత్రాయై . చారువిలాసిన్యై . చిత్స్వరూపాయై . చంద్రవత్యై . చంద్రమసే . చందనప్రియాయై . చోదయిత్ర్యై . చిరప్రజ్ఞాయై . చాతకాయై . చారుహేతుక్యై . ఛత్రయాతాయై . ఛత్రధరాయై నమః .

ఓం ఛాయాయై నమః . ఛందఃపరిచ్ఛదాయై . ఛాయాదేవ్యై . ఛిద్రనఖాయై . ఛన్నేంద్రియవిసర్పిణ్యై . ఛందోనుష్టుప్ప్రతిష్ఠాంతాయై . ఛిద్రోపద్రవభేదిన్యై . ఛేదాయై . ఛత్రైశ్వర్యై . ఛిన్నాయై .
ఛురికాయై . ఛేదనప్రియాయై . జనన్యై . జన్మరహితాయై . జాతవేదసే . జగన్మయ్యై . జాహ్నవ్యై . జటిలాయై . జేత్ర్యై . జరామరణవర్జితాయై నమః .

ఓం జంబూద్వీపవత్యై నమః . జ్వాలాయై . జయంత్యై . జలశాలిన్యై . జితేంద్రియాయై . జితక్రోధాయై . జితామిత్రాయై . జగత్ప్రియాయై . జాతరూపమయ్యై . జిహ్వాయై . జానక్యై . జగత్యై . జయాయై . జనిత్ర్యై . జహ్నుతనయాయై . జగత్త్రయహితైషిణ్యై . జ్వాలాముఖ్యై . జపవత్యై . జ్వరఘ్న్యై . జితవిష్టపాయై నమః .

ఓం జితాక్రాంతమయ్యై నమః . జ్వాలాయై . జాగ్రత్యై . జ్వరదేవతాయై . జలదాయై . జ్యేష్ఠాయై . జ్యాఘోషాస్ఫోటదిఙ్ముఖ్యై . జంభిన్యై . జృంభణాయై . జృంభాయై . జ్వలన్మాణిక్యకుండలాయై . ఝింఝికాయై . ఝణనిర్ఘోషాయై . ఝంఝామారుతవేగిన్యై . ఝల్లరీవాద్యకుశలాయై . ఞరూపాయై . ఞభుజాయై .టంకబాణసమాయుక్తాయై నమః .

ఓం టంకిన్యై నమః . టంకభేదిన్యై . టంకీగణకృతాఘోషాయై . టంకనీయమహోరసాయై . టంకారకారిణ్యై దేవ్యై. ఠ ఠ శబ్దనినాదితాయై . డామర్యై . డాకిన్యై . డింభాయై . డుండుమారైకనిర్జితాయై . డామరీతంత్రమార్గస్థాయై . డమడ్డమరునాదిన్యై . డిండీరవసహాయై . డింభలసత్క్రీడాపరాయణాయై . ఢుంఢివిఘ్నేశజనన్యై . ఢక్కాహస్తాయై .
ఢిలివ్రజాయై . నిత్యజ్ఞానాయై . నిరుపమాయై . నిర్గుణాయై నమః .

ఓం నర్మదాయై నమః . నద్యై . త్రిగుణాయై . త్రిపదాయై . తంత్ర్యై . తులసీతరుణాతరవే . త్రివిక్రమపదాక్రాంతాయై . తురీయపదగామిన్యై . తరుణాదిత్యసంకాశాయై . తామస్యై . తుహినాయై . తురాయై . త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాయై . త్రివేణ్యై . త్రిలోచనాయై . త్రిశక్త్యై . త్రిపురాయై . తుంగాయై . తురంగవదనాయై . తిమింగిలగిలాయై . తీవ్రాయై . త్రిస్స్రోతాయై . తామసాదిన్యై నమః .

ఓం తంత్రమంత్రవిశేషజ్ఞాయై నమః . తనుమధ్యాయై . త్రివిష్టపాయై . త్రిసంధ్యాయై . త్రిస్తన్యై . తోషాసంస్థాయై . తాలప్రతాపిన్యై . తాటంకిన్యై . తుషారాభాయై . తుహినాచలవాసిన్యై .
తంతుజాలసమాయుక్తాయై . తారాహారావలీప్రియాయై . తిలహోమప్రియాయై . తీర్థాయై . తమాలకుసుమాకృత్యై . తారకాయై . త్రియుతాయై . తన్వ్యై . త్రిశంకుపరివారితాయై నమః .

ఓం తిలోదర్యై నమః . తిలాభూషాయై . తాటంకప్రియవాహిన్యై . త్రిజటాయై . తిత్తిర్యై . తృష్ణాయై . త్రివిధాయై . తరుణాకృత్యై . తప్తకాంచనభూషణాయై . తప్తకాంచనసంకాశాయై . త్రయ్యంబకాయై . త్రివర్గాయై . త్రికాలజ్ఞానదాయిన్యై . తర్పణాయై . తృప్తిదాయై . తృప్తాయై . తామస్యై . తుంబురుస్తుతాయై . తార్క్ష్యస్థాయై . త్రిగుణాకారాయై . త్రిభంగ్యై నమః .

ఓం తనువల్లర్యై నమః . థాత్కార్యై . థారవాయై . థాంతాయై . దోహిన్యై . దీనవత్సలాయై . దానవాంతకర్యై . దుర్గాయై . దుర్గాసురనిబర్హిణ్యై . దేవరీత్యై . దివారాత్ర్యై . ద్రౌపద్యై . దుందుభిస్వనాయై . దేవయాన్యై . దురావాసాయై . దారిద్ర్యోద్భేదిన్యై . దివాయై . దామోదరప్రియాయై . దీప్తాయై . దిగ్వాసాయై నమః .

ఓం దిగ్విమోహిన్యై నమః . దండకారణ్యనిలయాయై . దండిన్యై . దేవపూజితాయై . దేవవంద్యాయై . దివిషదాయై . ద్వేషిణ్యై . దానావాకృత్యై . దీనానాథస్తుతాయై . దీక్షాయై . దేవతాదిస్వరూపిణ్యై . ధాత్ర్యై . ధనుర్ధరాయై . ధేన్వై . ధారిణ్యై . ధర్మచారిణ్యై . ధురంధరాయై . ధరాధారాయై . ధనదాయై . ధాన్యదోహిన్యై . ధర్మశీలాయై నమః .

ఓం ధనాధ్యక్షాయై నమః . ధనుర్వేదవిశారదాయై . ధృత్యై . ధన్యాయై . ధృతపదాయై . ధర్మరాజప్రియాయై . ధ్రువాయై . ధూమావత్యై . ధూమ్రకేశ్యై . ధర్మశాస్త్రప్రకాశిన్యై . నందాయై . నందప్రియాయై . నిద్రాయై . నృనుతాయై . నందనాత్మికాయై . నర్మదాయై . నలిన్యై . నీలాయై . నీలకంఠసమాశ్రయాయై . నారాయణప్రియాయై నమః .

ఓం నిత్యాయై నమః . నిర్మలాయై . నిర్గుణాయై . నిధయే . నిరాధారాయై . నిరుపమాయై . నిత్యశుద్ధాయై . నిరంజనాయై . నాదబిందుకలాతీతాయై . నాదబిందుకలాత్మికాయై . నృసింహిన్యై . నగధరాయై . నృపనాగవిభూషితాయై . నరకక్లేశశమన్యై . నారాయణపదోద్భవాయై . నిరవద్యాయై . నిరాకారాయై . నారదప్రియకారిణ్యై . నానాజ్యోతిస్సమాఖ్యాతాయై .
నిధిదాయై నమః .

ఓం నిర్మలాత్మికాయై నమః . నవసూత్రధరాయై . నీత్యై . నిరుపద్రవకారిణ్యై . నందజాయై . నవరత్నాఢ్యాయై . నైమిషారణ్యవాసిన్యై . నవనీతప్రియాయై . నార్యై . నీలజీమూతనిస్వనాయై . నిమేషిణ్యై . నదీరూపాయై . నీలగ్రీవాయై . నిశీశ్వర్యై . నామావల్యై . నిశుంభఘ్న్యై . నాగలోకనివాసిన్యై . నవజాంబూనదప్రఖ్యాయై . నాగలోకాధిదేవతాయై . నూపూరాక్రాంతచరణాయై నమః .

ఓం నరచిత్తప్రమోదిన్యై నమః . నిమగ్నారక్తనయనాయై . నిర్ఘాతసమనిస్వనాయై . నందనోద్యాననిలయాయై . నిర్వ్యూహోపరిచారిణ్యై . పార్వత్యై . పరమోదారాయై . పరబ్రహ్మాత్మికాయై . పరస్యై . పంచకోశవినిర్ముక్తాయై . పంచపాతకనాశిన్యై . పరచిత్తవిధానజ్ఞాయై . పంచికాయై . పంచరూపిణ్యై . పూర్ణిమాయై . పరమాయై . ప్రీత్యై . పరతేజసే . ప్రకాశిన్యై .
పురాణ్యై . పౌరుష్యై . పుణ్యాయై నమః .

ఓం పుండరీకనిభేక్షణాయై నమః . పాతాలతలనిమగ్నాయై . ప్రీతాయై . ప్రీతివివర్ధిన్యై . పావన్యై . పాదసహితాయై . పేశలాయై . పవనాశిన్యై . ప్రజాపతయే . పరిశ్రాంతాయై . పర్వతస్తనమండలాయై . పద్మప్రియాయై . పద్మసంస్థాయై . పద్మాక్ష్యై . పద్మసంభవాయై . పద్మపత్రాయై . పద్మపదాయై . పద్మిన్యై . ప్రియభాషిణ్యై . పశుపాశవినిర్ముక్తాయై నమః .

ఓం పురంధ్ర్యై నమః . పురవాసిన్యై . పుష్కలాయై . పురుషాయై . పర్వాయై . పారిజాతసుమప్రియాయై . పతివ్రతాయై . పవిత్రాంగ్యై . పుష్పహాసపరాయణాయై . ప్రజ్ఞావతీసుతాయై .
పౌత్ర్యై . పుత్రపూజ్యాయై . పయస్విన్యై . పట్టిపాశధరాయై . పంక్త్యై . పితృలోకప్రదాయిన్యై . పురాణ్యై . పుణ్యశీలాయై . ప్రణతార్తివినాశిన్యై నమః .

ఓం ప్రద్యుమ్నజనన్యై నమః . పుష్టాయై . పితామహపరిగ్రహాయై . పుండరీకపురావాసాయై . పుండరీకసమాననాయై . పృథుజంఘాయై . పృథుభుజాయై . పృథుపాదాయై . పృథూదర్యై . ప్రవాలశోభాయై .
పింగాక్ష్యై . పీతవాసాయై . ప్రచాపలాయై . ప్రసవాయై . పుష్టిదాయై . పుణ్యాయై . ప్రతిష్ఠాయై . ప్రణవగతయే . పంచవర్ణాయై నమః .

ఓం పంచవాణ్యై నమః . పంచికాయై . పంజరస్థితాయై . పరమాయై . పరజ్యోతయే . పరప్రీతయే . పరాగతయే . పరాకాష్ఠాయై . పరేశాన్యై . పావిన్యై . పావకద్యుతయే . పుణ్యభద్రాయై . పరిచ్ఛేదాయై . పుష్పహాసాయై . పృథూదర్యై . పీతాంగ్యై . పీతవసనాయై . పీతశయ్యాయై . పిశాచిన్యై . పీతక్రియాయై నమః .

ఓం పిశాచఘ్న్యై నమః . పాటలాక్ష్యై . పటుక్రియాయై . పంచభక్షప్రియాచారాయై . పుతనాప్రాణఘాతిన్యై . పున్నాగవనమధ్యస్థాయై . పుణ్యతీర్థనిషేవితాయై . పంచాంగ్యై .
పరాశక్తయే . పరమాహ్లాదకారిణ్యై . పుష్పకాండస్థితాయై . పూషాయై . పోషితాఖిలవిష్టపాయై . పానప్రియాయై . పంచశిఖాయై . పన్నగోపరిశాయిన్యై . పంచమాత్రాత్మికాయై . పృథ్వ్యై . పథికాయై . పృథుదోహిన్యై నమః .

ఓం పురాణన్యాయమీమాంసాయై నమః . పాటల్యై . పుష్పగంధిన్యై . పుణ్యప్రజాయై . పారదాత్ర్యై . పరమార్గైకగోచరాయై . ప్రవాలశోభాయై . పూర్ణాశాయై . ప్రణవాయై . పల్లవోదర్యై .
ఫలిన్యై . ఫలదాయై . ఫల్గవే . ఫూత్కార్యై . ఫలకాకృతయే . ఫణీంద్రభోగశయనాయై . ఫణిమండలమండితాయై . బాలబాలాయై . బహుమతాయై . బాలాతపనిభాంశుకాయై నమః .

ఓం బలభద్రప్రియాయై నమః . వంద్యాయై . బడవాయై . బుద్ధిసంస్తుతాయై . బందీదేవ్యై . బిలవత్యై . బడిశాఘ్న్యై . బలిప్రియాయై . బాంధవ్యై . బోధితాయై . బుద్ధ్యై . బంధూకకుసుమప్రియాయై . బాలభానుప్రభాకారాయై . బ్రాహ్మ్యై . బ్రాహ్మణదేవతాయై . బృహస్పతిస్తుతాయై . వృందాయై . వృందావనవిహారిణ్యై . బాలాకిన్యై . బిలాహారాయై . బిలవాసాయై . బహూదకాయై నమః .

ఓం బహునేత్రాయై నమః . బహుపదాయై . బహుకర్ణావతంసికాయై . బహుబాహుయుతాయై . బీజరూపిణ్యై . బహురూపిణ్యై . బిందునాదకలాతీతాయై . బిందునాదస్వరూపిణ్యై . బద్ధగోధాంగులిప్రాణాయై . బదర్యాశ్రమవాసిన్యై . బృందారకాయై . బృహత్స్కంధాయై . బృహత్యై . బాణపాతిన్యై . వృందాధ్యక్షాయై . బహునుతాయై . వనితాయై . బహువిక్రమాయై . బద్ధపద్మాసనాసీనాయై . బిల్వపత్రతలస్థితాయై . బోధిద్రుమనిజావాసాయై నమః .

ఓం బడిస్థాయై నమః . బిందుదర్పణాయై . బాలాయై . బాణాసనవత్యై . బడవానలవేగిన్యై . బ్రహ్మాండబహిరంతస్థాయై . బ్రహ్మకంకణసూత్రిణ్యై . భవాన్యై . భీషణవత్యై . భావిన్యై . భయహారిణ్యై . భద్రకాల్యై . భుజంగాక్ష్యై . భారత్యై . భారతాశయాయై . భైరవ్యై . భీషణాకారాయై . భూతిదాయై . భూతిమాలిన్యై . భామిన్యై నమః .

ఓం భోగనిరతాయై నమః . భద్రదాయై . భూరివిక్రమాయై . భూతావాసాయై . భృగులతాయై . భార్గవ్యై . భూసురార్చితాయై . భాగీరథ్యై . భోగవత్యై . భవనస్థాయై . భిషగ్వరాయై . భామిన్యై . భోగిన్యై . భాషాయై . భవాన్యై . భూరిదక్షిణాయై . భర్గాత్మికాయై . భీమవత్యై . భవబంధవిమోచిన్యై . భజనీయాయై నమః .

ఓం భూతధాత్రీరంజితాయై నమః . భువనేశ్వర్యై . భుజంగవలయాయై . భీమాయై . భేరుండాయై . భాగధేయిన్యై . మాత్రే . మాయాయై . మధుమత్యై . మధుజిహ్వాయై . మధుప్రియాయై . మహాదేవ్యై . మహాభాగాయై . మాలిన్యై . మీనలోచనాయై . మాయాతీతాయై . మధుమత్యై . మధుమాంసాయై . మధుద్రవాయై . మానవ్యై నమః .

ఓం మధుసంభూతాయై నమః . మిథిలాపురవాసిన్యై . మధుకైటభసంహర్త్ర్యై . మేదిన్యై . మేఘమాలిన్యై . మందోదర్యై . మహామాయాయై . మైథిల్యై . మసృణప్రియాయై . మహాలక్ష్మ్యై .
మహాకాల్యై . మహాకన్యాయై . మహేశ్వర్యై . మాహేంద్ర్యై . మేరుతనయాయై . మందారకుసుమార్చితాయై . మంజుమంజీరచరణాయై . మోక్షదాయై . మంజుభాషిణ్యై . మధురద్రావిణ్యై నమః .

ఓం ముద్రాయై నమః . మలయాయై . మలయాన్వితాయై . మేధాయై . మరకతశ్యామాయై . మాగధ్యై . మేనకాత్మజాయై . మహామార్యై . మహావీరాయై . మహాశ్యామాయై . మనుస్తుతాయై . మాతృకాయై .
మిహిరాభాసాయై . ముకుందపదవిక్రమాయై . మూలాధారస్థితాయై . ముగ్ధాయై . మణిపూరకవాసిన్యై . మృగాక్ష్యై . మహిషారూఢాయై . మహిషాసురమర్దిన్యై నమః .

ఓం యోగాసనాయై నమః . యోగగమ్యాయై . యోగాయై . యౌవనకాశ్రయాయై . యౌవన్యై . యుద్ధమధ్యస్థాయై . యమునాయై . యుగధారిణ్యై . యక్షిణ్యై . యోగయుక్తాయై . యక్షరాజప్రసూతిన్యై . యాత్రాయై . యానవిధానజ్ఞాయై . యదువంశసముద్భవాయై . యకారాదిహకారాంతాయై . యాజుష్యై . యజ్ఞరూపిణ్యై . యామిన్యై . యోగనిరతాయై . యాతుధానభయంకర్యై నమః .

ఓం రుక్మిణ్యై నమః . రమణ్యై . రామాయై . రేవత్యై . రేణుకాయై . రత్యై . రౌద్ర్యై . రౌద్రప్రియాకారాయై . రామమాత్రే . రతిప్రియాయై . రోహిణ్యై . రాజ్యదాయై . రేవాయై . రమాయై . రాజీవలోచనాయై . రాకేశ్యై . రూపసంపన్నాయై . రత్నసింహాసనస్థితాయై . రక్తమాల్యాంబరధరాయై . రక్తగంధానులేపనాయై నమః .

ఓం రాజహంససమారూఢాయై నమః . రంభాయై . రక్తబలిప్రియాయై . రమణీయయుగాధారాయై . రాజితాఖిలభూతలాయై . రురుచర్మపరీధానాయై . రథిన్యై . రత్నమాలికాయై . రోగేశ్యై . రోగశమన్యై . రావిణ్యై . రోమహర్షిణ్యై . రామచంద్రపదాక్రాంతాయై . రావణచ్ఛేదకారిణ్యై . రత్నవస్త్రపరిచ్ఛిన్నాయై . రథస్థాయై . రుక్మభూషణాయై . లజ్జాధిదేవతాయై . లోలాయై నమః .

ఓం లలితాయై నమః . లింగధారిణ్యై . లక్ష్మ్యై . లోలాయై . లుప్తవిషాయై . లోకిన్యై . లోకవిశ్రుతాయై . లజ్జాయై . లంబోదర్యై . లలనాయై . లోకధారిణ్యై . వరదాయై . వందితాయై . వంద్యాయై .వైష్ణవ్యై . విమలాకృత్యై . వారాహ్యై . విరజాయై నమః .

ఓం వర్షాయై నమః . వరలక్ష్మ్యై . విలాసిన్యై . వినతాయై . వ్యోమమధ్యస్థాయై . వారిజాసనసంస్థితాయై . వారుణ్యై . వేణుసంభూతాయై . వీతిహోత్రాయై . విరూపిణ్యై . వాయుమండలమధ్యస్థాయై . విష్ణురూపాయై . విధిప్రియాయై . విష్ణుపత్న్యై . విష్ణుమత్యై . విశాలాక్ష్యై . వసుంధరాయై . వామదేవప్రియాయై . వేలాయై నమః .

ఓం వజ్రిణ్యై నమః . వసుదోహిన్యై . వేదాక్షరపరీతాంగ్యై . వాజపేయఫలప్రదాయై . వాసవ్యై . వామజనన్యై . వైకుంఠనిలయాయై . వరాయై . వ్యాసప్రియాయై . వర్మధరాయై . వాల్మీకిపరిసేవితాయై . శాకంభర్యై . శివాయై . శాంతాయై . శారదాయై . శరణాగతయే. శాతోదర్యై . శుభాచారాయై . శుంభాసురవిమర్దిన్యై . శోభావత్యై నమః .

ఓం శివాకారాయై నమః . శంకరార్ధశరీరిణ్యై . శోణాయై . శుభాశయాయై . శుభ్రాయై . శిరఃసంధానకారిణ్యై . శరావత్యై . శరానందాయై . శరజ్జ్యోత్స్నాయై . శుభాననాయై . శరభాయై . శూలిన్యై . శుద్ధాయై . శబర్యై . శుకవాహనాయై . శ్రీమత్యై . శ్రీధరానందాయై . శ్రవణానందదాయిన్యై నమః .

ఓం శర్వాణ్యై . శర్వరీవంద్యాయై . షడ్భాషాయై నమః . షడృతుప్రియాయై . షడాధారస్థితాయై దేవ్యై . షణ్ముఖప్రియకారిణ్యై . షడంగరూపసుమతిసురాసురనమస్కృతాయై .
సరస్వత్యై . సదాధారాయై . సర్వమంగలకారిణ్యై . సామగానప్రియాయై . సూక్ష్మాయై . సావిత్ర్యై . సామసంభవాయై . సర్వావాసాయై . సదానందాయై . సుస్తన్యై . సాగరాంబరాయై . సర్వైశ్వర్యప్రియాయై . సిద్ధ్యై . సాధుబంధుపరాక్రమాయై నమః .

ఓం సప్తర్షిమండలగతాయై నమః . సోమమండలవాసిన్యై . సర్వజ్ఞాయై . సాంద్రకరుణాయై . సమానాధికవర్జితాయై . సర్వోత్తుంగాయై . సంగహీనాయై . సద్గుణాయై . సకలేష్టదాయై . సరఘాయై . సూర్యతనయాయై . సుకేశ్యై . సోమసంహతయే . హిరణ్యవర్ణాయై . హరిణ్యై . హ్రీంకార్యై . హంసవాహిన్యై . క్షౌమవస్త్రపరీతాంగ్యై . క్షీరాబ్ధితనయాయై . క్షమాయై నమః .

ఓం గాయత్ర్యై నమః . సావిత్ర్యై . పార్వత్యై . సరస్వత్యై . వేదగర్భాయై . వరారోహాయై . శ్రీగాయత్ర్యై . పరాంబికాయై నమః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |