காயத்ரி ஸஹஸ்ரநாமம்

ௐ அசிந்த்யலக்ஷணாயை நம꞉ . அவ்யக்தாயை . அர்த²மாத்ருமஹேஶ்வர்யை . அம்ருதாயை . அர்ணவமத்⁴யஸ்தா²யை . அஜிதாயை . அபராஜிதாயை . அணிமாதி³கு³ணாதா⁴ராயை . அர்கமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தாயை . அஜராயை . அஜாயை . அபரஸ்யை . அத⁴ர்மாயை . அக்ஷஸூத்ரத⁴ராயை . அத⁴ராயை....

ௐ அசிந்த்யலக்ஷணாயை நம꞉ . அவ்யக்தாயை . அர்த²மாத்ருமஹேஶ்வர்யை . அம்ருதாயை . அர்ணவமத்⁴யஸ்தா²யை . அஜிதாயை . அபராஜிதாயை . அணிமாதி³கு³ணாதா⁴ராயை .
அர்கமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தாயை . அஜராயை . அஜாயை . அபரஸ்யை . அத⁴ர்மாயை . அக்ஷஸூத்ரத⁴ராயை . அத⁴ராயை . அகாராதி³க்ஷகாராந்தாயை . அரிஷட்³வர்க³பே⁴தி³ன்யை . அஞ்ஜநாத்³ரிப்ரதீகாஶாயை . அஞ்ஜநாத்³ரிநிவாஸின்யை . அதி³த்யை . அஜபாயை நம꞉ .

ௐ அவித்³யாயை நம꞉ . அரவிந்த³னிபே⁴க்ஷணாயை . அந்தர்ப³ஹிஸ்ஸ்தி²தாயை . அவித்³யாத்⁴வம்ஸின்யை . அந்தராத்மிகாயை . அஜாயை . அஜமுகா²வாஸாயை . அரவிந்த³னிபா⁴னனாயை . அர்த⁴மாத்ராயை . அர்த²தா³னஜ்ஞாயை . அரிமண்ட³லமர்தி³ன்யை . அஸுரக்⁴ன்யை . அமாவாஸ்யாயை . அலக்ஷ்மீக்⁴னந்த்யஜார்சிதாயை . ஆதி³லக்ஷ்ம்யை . ஆதி³ஶக்த்யை . ஆக்ருத்யை . ஆயதானனாயை . ஆதி³த்யபத³வீசாராயை நம꞉ .

ௐ ஆதி³த்யபரிஸேவிதாயை நம꞉ . ஆசார்யாயை . ஆவர்தனாயை . ஆசாராயை . ஆதி³மூர்திநிவாஸின்யை . ஆக்³னேய்யை . ஆமர்யை . ஆத்³யாயை . ஆராத்⁴யாயை .
ஆஸனஸ்தி²தாயை . ஆதா⁴ரநிலயாயை . ஆதா⁴ராயை . ஆகாஶாந்தநிவாஸின்யை . ஆத்³யாக்ஷரஸமயுக்தாயை . ஆந்தராகாஶரூபிண்யை . ஆதி³த்யமண்ட³லக³தாயை .
ஆந்தரத்⁴வாந்தநாஶின்யை . இந்தி³ராயை . இஷ்டதா³யை . இஷ்டாயை நம꞉ .

ௐ இந்தீ³வரனிபே⁴க்ஷணாயை நம꞉ . இராவத்யை . இந்த்³ரபதா³யை . இந்த்³ராண்யை . இந்து³ரூபிண்யை . இக்ஷுகோத³ண்ட³ஸம்யுக்தாயை . இஷுஸந்தா⁴னகாரிண்யை . இந்த்³ரநீலஸமாகாராயை . இடா³பிங்க³லரூபிண்யை . இந்த்³ராக்ஷ்யை . ஈஶ்வர்யை தே³வ்யை . ஈஹாத்ரயவிவர்ஜிதாயை . உமாயை . உஷாயை . உடு³னிபா⁴யை . உர்வாருகப²லானனாயை . உடு³ப்ரபா⁴யை . உடு³மத்யை . உடு³பாயை .
உடு³மத்⁴யகா³யை நம꞉ .

ௐ ஊர்த்⁴வாயை நம꞉ . ஊர்த்⁴வகேஶ்யை . ஊர்த்⁴வாதோ⁴க³திபே⁴தி³ன்யை . ஊர்த்⁴வபா³ஹுப்ரியாயை . ஊர்மிமாலாவாக்³க்³ரந்த²தா³யின்யை . ருதாயை . ருஷயே . ருதுமத்யை . ருஷிதே³வனமஸக்ருதாயை . ருக்³வேதா³யை . ருணஹர்த்ர்யை . ருஷிமண்ட³லசாரிண்யை . ருத்³தி⁴தா³யை . ருஜுமார்க³ஸ்தா²யை . ருஜுத⁴ர்மாயை . ருதுப்ரதா³யை . ருக்³வேத³நிலயாயை . ருஜ்வ்யை . லுப்தத⁴ர்மப்ரவர்தின்யை .
லூதாரிவரஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ .

ௐ லூதாதி³விஷஹாரிண்யை நம꞉ . ஏகாக்ஷராயை . ஏகமாத்ராயை . ஏகஸ்யை . ஏகைகநிஷ்டி²தாயை . ஐந்த்³ர்யை . ஐராவதரூடா⁴யை . ஐஹிகாமுஷ்மிகப்ரபா⁴யை . ௐகாராயை . ஓஷத்⁴யை . ஓதாயை . ஓதப்ரோதநிவாஸின்யை . ஔர்வாயை . ஔஷத⁴ஸம்பன்னாயை . ஔபாஸனப²லப்ரதா³யை . அண்ட³மத்⁴யஸ்தி²தாயை தே³வ்யை . அ꞉காரமனுரூபிண்யை . காத்யாயன்யை . காலராத்ர்யை .
காமாக்ஷ்யை நம꞉ .

ௐ காமஸுந்த³ர்யை நம꞉ . கமலாயை . காமின்யை . காந்தாயை . காமதா³யை . காலகண்டி²ன்யை . கரிகும்ப⁴ஸ்தனப⁴ராயை . கரவீரஸுவாஸின்யை . கல்யாண்யை .
குண்ட³லவத்யை . குருக்ஷேத்ரநிவாஸின்யை . குருவிந்த³த³லாகாராயை . குண்ட³ல்யை . குமுதா³லயாயை . காலஜிஹ்வாயை . கராலாஸ்யாயை . காலிகாயை . காலரூபிண்யை .
கமனீயகு³ணாயை . காந்த்யை நம꞉ .

ௐ கலாதா⁴ராயை நம꞉ . குமுத்³வத்யை . கௌஶிக்யை . கமலாகாராயை . காமசாரப்ரப⁴ஞ்ஜின்யை . கௌமார்யை . கருணாபாங்க்³யை . ககுவந்தாயை . கரிப்ரியாயை . கேஸர்யை . கேஶவனுதாயை . கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை . காலிந்த்³யை . காலிகாயை . காஞ்ச்யை . கலஶோத்³ப⁴வஸம்ஸ்துதாயை . காமமாத்ரே . க்ரதுமத்யை . காமரூபாயை நம꞉ .

ௐ க்ருபாவத்யை நம꞉ . குமார்யை . குண்ட³நிலயாயை . கிராத்யை . கீரவாஹனாயை . கைகேய்யை . கோகிலாலாபாயை . கேதக்யை . குஸுமப்ரியாயை . கமண்ட³லுத⁴ராயை . கால்யை . கர்மநிர்மூலகாரிண்யை . கலஹம்ஸக³த்யை . கக்ஷாயை . க்ருதகௌதுகமங்க³லாயை . கஸ்தூரீதிலகாயை . கம்ப்ராயை . கரீந்த்³ரக³மனாயை . குஹ்வை . கர்பூரலேபனாயை . க்ருஷ்ணாயை நம꞉ .

ௐ கபிலாயை நம꞉ . குஹுராஶ்ரயாயை . கூடஸ்தா²யை . குத⁴ராயை . கம்ராயை . குக்ஷிஸ்தா²கி²லவிஷ்டபாயை . க²ட்³க³கே²டகத⁴ராயை . க²ர்வாயை . கே²சர்யை . க²க³வாஹனாயை . க²ட்வாங்க³தா⁴ரிண்யை . க்²யாதாயை . க²க³ராஜோபரிஸ்தி²தாயை . க²லக்⁴ன்யை . க²ண்டி³தஜராயை . க²ண்டா³க்²யானப்ரதா³யின்யை . க²ண்டே³ந்து³திலகாயை . க³ங்கா³யை . க³ணேஶகு³ஹபூஜிதாயை . கா³யத்ர்யை நம꞉ .

ௐ கோ³மத்யை நம꞉ . கீ³தாயை . கா³ந்தா⁴ர்யை . கா³னலோலுபாயை . கௌ³தம்யை . கா³மின்யை . கா³தா⁴யை . க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸேவிதாயை . கோ³விந்த³சரணாக்ராந்தாயை . கு³ணத்ரயவிபா⁴விதாயை . க³ந்த⁴ர்வ்யை . க³ஹ்வர்யை . கோ³த்ராயை . கி³ரீஶாயை . க³ஹனாயை . க³ம்யை . கு³ஹாவாஸாயை . கு³ணவத்யை . கு³ருபாபப்ரணாஶின்யை . கு³ர்வ்யை நம꞉ .

ௐ கு³ணவத்யை நம꞉ . கு³ஹ்யாயை . கோ³ப்தவ்யாயை . கு³ணதா³யின்யை . கி³ரிஜாயை . கு³ஹ்யமாதங்க்³யை . க³ருட³த்⁴வஜவல்லபா⁴யை . க³ர்வாபஹாரிண்யை . கோ³தா³யை . கோ³குலஸ்தா²யை . க³தா³த⁴ராயை . கோ³கர்ணநிலயாஸக்தாயை . கு³ஹ்யமண்ட³லவர்தின்யை . க⁴ர்மதா³யை . க⁴னதா³யை . க⁴ண்டாயை . கோ⁴ரதா³னவமர்தி³ன்யை . க்⁴ருணிமந்த்ரமய்யை . கோ⁴ஷாயை . க⁴னஸம்பாததா³யின்யை நம꞉ .

ௐ க⁴ண்டாரவப்ரியாயை நம꞉ . க்⁴ராணாயை . க்⁴ருணிஸந்துஷ்டிகாரிண்யை . க⁴நாரிமண்ட³லாயை . கூ⁴ர்ணாயை . க்⁴ருதாச்யை . க⁴னவேகி³ன்யை . ஜ்ஞானதா⁴துமய்யை . சர்சாயை . சர்சிதாயை . சாருஹாஸின்யை . சடுலாயை . சண்டி³காயை . சித்ராயை . சித்ரமால்யவிபூ⁴ஷிதாயை . சதுர்பு⁴ஜாயை . சாருத³ந்தாயை . சாதுர்யை . சரிதப்ரதா³யை . சூலிகாயை நம꞉ .

ௐ சித்ரவஸ்த்ராந்தாயை நம꞉ . சந்த்³ரம꞉கர்ணகுண்ட³லாயை . சந்த்³ரஹாஸாயை . சாருதா³த்ர்யை . சகோர்யை . சாந்த்³ரஹாஸின்யை . சந்த்³ரிகாயை . சந்த்³ரதா⁴த்ர்யை . சௌர்யை . சௌராயை . சண்டி³காயை .
சஞ்சத்³வாக்³வாதி³ன்யை . சந்த்³ரசூடா³யை . சோரவிநாஶின்யை . சாருசந்த³னலிப்தாங்க்³யை . சஞ்சச்சாமரவீஜிதாயை . சாருமத்⁴யாயை . சாருக³த்யை . சந்தி³லாயை . சந்த்³ரரூபிண்யை நம꞉ .

ௐ சாருஹோமப்ரியாயை நம꞉ . சார்வாசரிதாயை . சக்ரபா³ஹுகாயை . சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை . சந்த்³ரமண்ட³லத³ர்பணாயை . சக்ரவாகஸ்தன்யை . சேஷ்டாயை . சித்ராயை . சாருவிலாஸின்யை . சித்ஸ்வரூபாயை . சந்த்³ரவத்யை . சந்த்³ரமஸே . சந்த³னப்ரியாயை . சோத³யித்ர்யை . சிரப்ரஜ்ஞாயை . சாதகாயை . சாருஹேதுக்யை . ச²த்ரயாதாயை . ச²த்ரத⁴ராயை நம꞉ .

ௐ சா²யாயை நம꞉ . ச²ந்த³꞉பரிச்ச²தா³யை . சா²யாதே³வ்யை . சி²த்³ரநகா²யை . ச²ன்னேந்த்³ரியவிஸர்பிண்யை . ச²ந்தோ³னுஷ்டுப்ப்ரதிஷ்டா²ந்தாயை . சி²த்³ரோபத்³ரவபே⁴தி³ன்யை . சே²தா³யை . ச²த்ரைஶ்வர்யை . சி²ன்னாயை .
சு²ரிகாயை . சே²த³னப்ரியாயை . ஜனன்யை . ஜன்மரஹிதாயை . ஜாதவேத³ஸே . ஜக³ன்மய்யை . ஜாஹ்நவ்யை . ஜடிலாயை . ஜேத்ர்யை . ஜராமரணவர்ஜிதாயை நம꞉ .

ௐ ஜம்பூ³த்³வீபவத்யை நம꞉ . ஜ்வாலாயை . ஜயந்த்யை . ஜலஶாலின்யை . ஜிதேந்த்³ரியாயை . ஜிதக்ரோதா⁴யை . ஜிதாமித்ராயை . ஜக³த்ப்ரியாயை . ஜாதரூபமய்யை . ஜிஹ்வாயை . ஜானக்யை . ஜக³த்யை . ஜயாயை . ஜனித்ர்யை . ஜஹ்னுதனயாயை . ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிண்யை . ஜ்வாலாமுக்²யை . ஜபவத்யை . ஜ்வரக்⁴ன்யை . ஜிதவிஷ்டபாயை நம꞉ .

ௐ ஜிதாக்ராந்தமய்யை நம꞉ . ஜ்வாலாயை . ஜாக்³ரத்யை . ஜ்வரதே³வதாயை . ஜலதா³யை . ஜ்யேஷ்டா²யை . ஜ்யாகோ⁴ஷாஸ்போ²டதி³ங்முக்²யை . ஜம்பி⁴ன்யை . ஜ்ரும்ப⁴ணாயை . ஜ்ரும்பா⁴யை . ஜ்வலன்மாணிக்யகுண்ட³லாயை . ஜி²ஞ்ஜி²காயை . ஜ²ணநிர்கோ⁴ஷாயை . ஜ²ஞ்ஜா²மாருதவேகி³ன்யை . ஜ²ல்லரீவாத்³யகுஶலாயை . ஞரூபாயை . ஞபு⁴ஜாயை .டங்கபா³ணஸமாயுக்தாயை நம꞉ .

ௐ டங்கின்யை நம꞉ . டங்கபே⁴தி³ன்யை . டங்கீக³ணக்ருதாகோ⁴ஷாயை . டங்கனீயமஹோரஸாயை . டங்காரகாரிண்யை தே³வ்யை. ட² ட² ஶப்³த³னிநாதி³தாயை . டா³மர்யை . டா³கின்யை . டி³ம்பா⁴யை . டு³ண்டு³மாரைகநிர்ஜிதாயை . டா³மரீதந்த்ரமார்க³ஸ்தா²யை . ட³மட்³ட³மருநாதி³ன்யை . டி³ண்டீ³ரவஸஹாயை . டி³ம்ப⁴லஸத்க்ரீடா³பராயணாயை . டு⁴ண்டி⁴விக்⁴னேஶஜனன்யை . ட⁴க்காஹஸ்தாயை .
டி⁴லிவ்ரஜாயை . நித்யஜ்ஞானாயை . நிருபமாயை . நிர்கு³ணாயை நம꞉ .

ௐ நர்மதா³யை நம꞉ . நத்³யை . த்ரிகு³ணாயை . த்ரிபதா³யை . தந்த்ர்யை . துலஸீதருணாதரவே . த்ரிவிக்ரமபதா³க்ராந்தாயை . துரீயபத³கா³மின்யை . தருணாதி³த்யஸங்காஶாயை . தாமஸ்யை . துஹினாயை . துராயை . த்ரிகாலஜ்ஞானஸம்பன்னாயை . த்ரிவேண்யை . த்ரிலோசனாயை . த்ரிஶக்த்யை . த்ரிபுராயை . துங்கா³யை . துரங்க³வத³னாயை . திமிங்கி³லகி³லாயை . தீவ்ராயை . த்ரிஸ்ஸ்ரோதாயை . தாமஸாதி³ன்யை நம꞉ .

ௐ தந்த்ரமந்த்ரவிஶேஷஜ்ஞாயை நம꞉ . தனுமத்⁴யாயை . த்ரிவிஷ்டபாயை . த்ரிஸந்த்⁴யாயை . த்ரிஸ்தன்யை . தோஷாஸம்ஸ்தா²யை . தாலப்ரதாபின்யை . தாடங்கின்யை . துஷாராபா⁴யை . துஹினாசலவாஸின்யை .
தந்துஜாலஸமாயுக்தாயை . தாராஹாராவலீப்ரியாயை . திலஹோமப்ரியாயை . தீர்தா²யை . தமாலகுஸுமாக்ருத்யை . தாரகாயை . த்ரியுதாயை . தன்வ்யை . த்ரிஶங்குபரிவாரிதாயை நம꞉ .

ௐ திலோத³ர்யை நம꞉ . திலாபூ⁴ஷாயை . தாடங்கப்ரியவாஹின்யை . த்ரிஜடாயை . தித்திர்யை . த்ருஷ்ணாயை . த்ரிவிதா⁴யை . தருணாக்ருத்யை . தப்தகாஞ்சனபூ⁴ஷணாயை . தப்தகாஞ்சனஸங்காஶாயை . த்ரய்யம்ப³காயை . த்ரிவர்கா³யை . த்ரிகாலஜ்ஞானதா³யின்யை . தர்பணாயை . த்ருப்திதா³யை . த்ருப்தாயை . தாமஸ்யை . தும்பு³ருஸ்துதாயை . தார்க்ஷ்யஸ்தா²யை . த்ரிகு³ணாகாராயை . த்ரிப⁴ங்க்³யை நம꞉ .

ௐ தனுவல்லர்யை நம꞉ . தா²த்கார்யை . தா²ரவாயை . தா²ந்தாயை . தோ³ஹின்யை . தீ³னவத்ஸலாயை . தா³னவாந்தகர்யை . து³ர்கா³யை . து³ர்கா³ஸுரனிப³ர்ஹிண்யை . தே³வரீத்யை . தி³வாராத்ர்யை . த்³ரௌபத்³யை . து³ந்து³பி⁴ஸ்வனாயை . தே³வயான்யை . து³ராவாஸாயை . தா³ரித்³ர்யோத்³பே⁴தி³ன்யை . தி³வாயை . தா³மோத³ரப்ரியாயை . தீ³ப்தாயை . தி³க்³வாஸாயை நம꞉ .

ௐ தி³க்³விமோஹின்யை நம꞉ . த³ண்ட³காரண்யநிலயாயை . த³ண்டி³ன்யை . தே³வபூஜிதாயை . தே³வவந்த்³யாயை . தி³விஷதா³யை . த்³வேஷிண்யை . தா³னாவாக்ருத்யை . தீ³னாநாத²ஸ்துதாயை . தீ³க்ஷாயை . தே³வதாதி³ஸ்வரூபிண்யை . தா⁴த்ர்யை . த⁴னுர்த⁴ராயை . தே⁴ன்வை . தா⁴ரிண்யை . த⁴ர்மசாரிண்யை . து⁴ரந்த⁴ராயை . த⁴ராதா⁴ராயை . த⁴னதா³யை . தா⁴ன்யதோ³ஹின்யை . த⁴ர்மஶீலாயை நம꞉ .

ௐ த⁴னாத்⁴யக்ஷாயை நம꞉ . த⁴னுர்வேத³விஶாரதா³யை . த்⁴ருத்யை . த⁴ந்யாயை . த்⁴ருதபதா³யை . த⁴ர்மராஜப்ரியாயை . த்⁴ருவாயை . தூ⁴மாவத்யை . தூ⁴ம்ரகேஶ்யை . த⁴ர்மஶாஸ்த்ரப்ரகாஶின்யை . நந்தா³யை . நந்த³ப்ரியாயை . நித்³ராயை . ந்ருனுதாயை . நந்த³னாத்மிகாயை . நர்மதா³யை . நலின்யை . நீலாயை . நீலகண்ட²ஸமாஶ்ரயாயை . நாராயணப்ரியாயை நம꞉ .

ௐ நித்யாயை நம꞉ . நிர்மலாயை . நிர்கு³ணாயை . நித⁴யே . நிராதா⁴ராயை . நிருபமாயை . நித்யஶுத்³தா⁴யை . நிரஞ்ஜனாயை . நாத³பி³ந்து³கலாதீதாயை . நாத³பி³ந்து³கலாத்மிகாயை . ந்ருஸிம்ஹின்யை . நக³த⁴ராயை . ந்ருபநாக³விபூ⁴ஷிதாயை . நரகக்லேஶஶமன்யை . நாராயணபதோ³த்³ப⁴வாயை . நிரவத்³யாயை . நிராகாராயை . நாரத³ப்ரியகாரிண்யை . நானாஜ்யோதிஸ்ஸமாக்²யாதாயை .
நிதி⁴தா³யை நம꞉ .

ௐ நிர்மலாத்மிகாயை நம꞉ . நவஸூத்ரத⁴ராயை . நீத்யை . நிருபத்³ரவகாரிண்யை . நந்த³ஜாயை . நவரத்னாட்⁴யாயை . நைமிஷாரண்யவாஸின்யை . நவனீதப்ரியாயை . நார்யை . நீலஜீமூதநிஸ்வனாயை . நிமேஷிண்யை . நதீ³ரூபாயை . நீலக்³ரீவாயை . நிஶீஶ்வர்யை . நாமாவல்யை . நிஶும்ப⁴க்⁴ன்யை . நாக³லோகநிவாஸின்யை . நவஜாம்பூ³னத³ப்ரக்²யாயை . நாக³லோகாதி⁴தே³வதாயை . நூபூராக்ராந்தசரணாயை நம꞉ .

ௐ நரசித்தப்ரமோதி³ன்யை நம꞉ . நிமக்³னாரக்தநயனாயை . நிர்கா⁴தஸமநிஸ்வனாயை . நந்த³னோத்³யானநிலயாயை . நிர்வ்யூஹோபரிசாரிண்யை . பார்வத்யை . பரமோதா³ராயை . பரப்³ரஹ்மாத்மிகாயை . பரஸ்யை . பஞ்சகோஶவிநிர்முக்தாயை . பஞ்சபாதகநாஶின்யை . பரசித்தவிதா⁴னஜ்ஞாயை . பஞ்சிகாயை . பஞ்சரூபிண்யை . பூர்ணிமாயை . பரமாயை . ப்ரீத்யை . பரதேஜஸே . ப்ரகாஶின்யை .
புராண்யை . பௌருஷ்யை . புண்யாயை நம꞉ .

ௐ புண்ட³ரீகனிபே⁴க்ஷணாயை நம꞉ . பாதாலதலநிமக்³னாயை . ப்ரீதாயை . ப்ரீதிவிவர்தி⁴ன்யை . பாவன்யை . பாத³ஸஹிதாயை . பேஶலாயை . பவநாஶின்யை . ப்ரஜாபதயே . பரிஶ்ராந்தாயை . பர்வதஸ்தனமண்ட³லாயை . பத்³மப்ரியாயை . பத்³மஸம்ஸ்தா²யை . பத்³மாக்ஷ்யை . பத்³மஸம்ப⁴வாயை . பத்³மபத்ராயை . பத்³மபதா³யை . பத்³மின்யை . ப்ரியபா⁴ஷிண்யை . பஶுபாஶவிநிர்முக்தாயை நம꞉ .

ௐ புரந்த்⁴ர்யை நம꞉ . புரவாஸின்யை . புஷ்கலாயை . புருஷாயை . பர்வாயை . பாரிஜாதஸுமப்ரியாயை . பதிவ்ரதாயை . பவித்ராங்க்³யை . புஷ்பஹாஸபராயணாயை . ப்ரஜ்ஞாவதீஸுதாயை .
பௌத்ர்யை . புத்ரபூஜ்யாயை . பயஸ்வின்யை . பட்டிபாஶத⁴ராயை . பங்க்த்யை . பித்ருலோகப்ரதா³யின்யை . புராண்யை . புண்யஶீலாயை . ப்ரணதார்திவிநாஶின்யை நம꞉ .

ௐ ப்ரத்³யும்னஜனன்யை நம꞉ . புஷ்டாயை . பிதாமஹபரிக்³ரஹாயை . புண்ட³ரீகபுராவாஸாயை . புண்ட³ரீகஸமானனாயை . ப்ருது²ஜங்கா⁴யை . ப்ருது²பு⁴ஜாயை . ப்ருது²பாதா³யை . ப்ருதூ²த³ர்யை . ப்ரவாலஶோபா⁴யை .
பிங்கா³க்ஷ்யை . பீதவாஸாயை . ப்ரசாபலாயை . ப்ரஸவாயை . புஷ்டிதா³யை . புண்யாயை . ப்ரதிஷ்டா²யை . ப்ரணவக³தயே . பஞ்சவர்ணாயை நம꞉ .

ௐ பஞ்சவாண்யை நம꞉ . பஞ்சிகாயை . பஞ்ஜரஸ்தி²தாயை . பரமாயை . பரஜ்யோதயே . பரப்ரீதயே . பராக³தயே . பராகாஷ்டா²யை . பரேஶான்யை . பாவின்யை . பாவகத்³யுதயே . புண்யப⁴த்³ராயை . பரிச்சே²தா³யை . புஷ்பஹாஸாயை . ப்ருதூ²த³ர்யை . பீதாங்க்³யை . பீதவஸனாயை . பீதஶய்யாயை . பிஶாசின்யை . பீதக்ரியாயை நம꞉ .

ௐ பிஶாசக்⁴ன்யை நம꞉ . பாடலாக்ஷ்யை . படுக்ரியாயை . பஞ்சப⁴க்ஷப்ரியாசாராயை . புதனாப்ராணகா⁴தின்யை . புந்நாக³வனமத்⁴யஸ்தா²யை . புண்யதீர்த²நிஷேவிதாயை . பஞ்சாங்க்³யை .
பராஶக்தயே . பரமாஹ்லாத³காரிண்யை . புஷ்பகாண்ட³ஸ்தி²தாயை . பூஷாயை . போஷிதாகி²லவிஷ்டபாயை . பானப்ரியாயை . பஞ்சஶிகா²யை . பன்னகோ³பரிஶாயின்யை . பஞ்சமாத்ராத்மிகாயை . ப்ருத்²வ்யை . பதி²காயை . ப்ருது²தோ³ஹின்யை நம꞉ .

ௐ புராணந்யாயமீமாம்ஸாயை நம꞉ . பாடல்யை . புஷ்பக³ந்தி⁴ன்யை . புண்யப்ரஜாயை . பாரதா³த்ர்யை . பரமார்கை³ககோ³சராயை . ப்ரவாலஶோபா⁴யை . பூர்ணாஶாயை . ப்ரணவாயை . பல்லவோத³ர்யை .
ப²லின்யை . ப²லதா³யை . ப²ல்க³வே . பூ²த்கார்யை . ப²லகாக்ருதயே . ப²ணீந்த்³ரபோ⁴க³ஶயனாயை . ப²ணிமண்ட³லமண்டி³தாயை . பா³லபா³லாயை . ப³ஹுமதாயை . பா³லாதபனிபா⁴ம்ஶுகாயை நம꞉ .

ௐ ப³லப⁴த்³ரப்ரியாயை நம꞉ . வந்த்³யாயை . ப³ட³வாயை . பு³த்³தி⁴ஸம்ஸ்துதாயை . ப³ந்தீ³தே³வ்யை . பி³லவத்யை . ப³டி³ஶாக்⁴ன்யை . ப³லிப்ரியாயை . பா³ந்த⁴வ்யை . போ³தி⁴தாயை . பு³த்³த்⁴யை . ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரியாயை . பா³லபா⁴னுப்ரபா⁴காராயை . ப்³ராஹ்ம்யை . ப்³ராஹ்மணதே³வதாயை . ப்³ருஹஸ்பதிஸ்துதாயை . வ்ருந்தா³யை . வ்ருந்தா³வனவிஹாரிண்யை . பா³லாகின்யை . பி³லாஹாராயை . பி³லவாஸாயை . ப³ஹூத³காயை நம꞉ .

ௐ ப³ஹுநேத்ராயை நம꞉ . ப³ஹுபதா³யை . ப³ஹுகர்ணாவதம்ஸிகாயை . ப³ஹுபா³ஹுயுதாயை . பீ³ஜரூபிண்யை . ப³ஹுரூபிண்யை . பி³ந்து³நாத³கலாதீதாயை . பி³ந்து³நாத³ஸ்வரூபிண்யை . ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லிப்ராணாயை . ப³த³ர்யாஶ்ரமவாஸின்யை . ப்³ருந்தா³ரகாயை . ப்³ருஹத்ஸ்கந்தா⁴யை . ப்³ருஹத்யை . பா³ணபாதின்யை . வ்ருந்தா³த்⁴யக்ஷாயை . ப³ஹுனுதாயை . வனிதாயை . ப³ஹுவிக்ரமாயை . ப³த்³த⁴பத்³மாஸனாஸீனாயை . பி³ல்வபத்ரதலஸ்தி²தாயை . போ³தி⁴த்³ருமநிஜாவாஸாயை நம꞉ .

ௐ ப³டி³ஸ்தா²யை நம꞉ . பி³ந்து³த³ர்பணாயை . பா³லாயை . பா³ணாஸனவத்யை . ப³ட³வானலவேகி³ன்யை . ப்³ரஹ்மாண்ட³ப³ஹிரந்தஸ்தா²யை . ப்³ரஹ்மகங்கணஸூத்ரிண்யை . ப⁴வான்யை . பீ⁴ஷணவத்யை . பா⁴வின்யை . ப⁴யஹாரிண்யை . ப⁴த்³ரகால்யை . பு⁴ஜங்கா³க்ஷ்யை . பா⁴ரத்யை . பா⁴ரதாஶயாயை . பை⁴ரவ்யை . பீ⁴ஷணாகாராயை . பூ⁴திதா³யை . பூ⁴திமாலின்யை . பா⁴மின்யை நம꞉ .

ௐ போ⁴க³நிரதாயை நம꞉ . ப⁴த்³ரதா³யை . பூ⁴ரிவிக்ரமாயை . பூ⁴தாவாஸாயை . ப்⁴ருகு³லதாயை . பா⁴ர்க³வ்யை . பூ⁴ஸுரார்சிதாயை . பா⁴கீ³ரத்²யை . போ⁴க³வத்யை . ப⁴வனஸ்தா²யை . பி⁴ஷக்³வராயை . பா⁴மின்யை . போ⁴கி³ன்யை . பா⁴ஷாயை . ப⁴வான்யை . பூ⁴ரித³க்ஷிணாயை . ப⁴ர்கா³த்மிகாயை . பீ⁴மவத்யை . ப⁴வப³ந்த⁴விமோசின்யை . ப⁴ஜனீயாயை நம꞉ .

ௐ பூ⁴ததா⁴த்ரீரஞ்ஜிதாயை நம꞉ . பு⁴வனேஶ்வர்யை . பு⁴ஜங்க³வலயாயை . பீ⁴மாயை . பே⁴ருண்டா³யை . பா⁴க³தே⁴யின்யை . மாத்ரே . மாயாயை . மது⁴மத்யை . மது⁴ஜிஹ்வாயை . மது⁴ப்ரியாயை . மஹாதே³வ்யை . மஹாபா⁴கா³யை . மாலின்யை . மீனலோசனாயை . மாயாதீதாயை . மது⁴மத்யை . மது⁴மாம்ஸாயை . மது⁴த்³ரவாயை . மாநவ்யை நம꞉ .

ௐ மது⁴ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ . மிதி²லாபுரவாஸின்யை . மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹர்த்ர்யை . மேதி³ன்யை . மேக⁴மாலின்யை . மந்தோ³த³ர்யை . மஹாமாயாயை . மைதி²ல்யை . மஸ்ருணப்ரியாயை . மஹாலக்ஷ்ம்யை .
மஹாகால்யை . மஹாகந்யாயை . மஹேஶ்வர்யை . மாஹேந்த்³ர்யை . மேருதனயாயை . மந்தா³ரகுஸுமார்சிதாயை . மஞ்ஜுமஞ்ஜீரசரணாயை . மோக்ஷதா³யை . மஞ்ஜுபா⁴ஷிண்யை . மது⁴ரத்³ராவிண்யை நம꞉ .

ௐ முத்³ராயை நம꞉ . மலயாயை . மலயான்விதாயை . மேதா⁴யை . மரகதஶ்யாமாயை . மாக³த்⁴யை . மேனகாத்மஜாயை . மஹாமார்யை . மஹாவீராயை . மஹாஶ்யாமாயை . மனுஸ்துதாயை . மாத்ருகாயை .
மிஹிராபா⁴ஸாயை . முகுந்த³பத³விக்ரமாயை . மூலாதா⁴ரஸ்தி²தாயை . முக்³தா⁴யை . மணிபூரகவாஸின்யை . ம்ருகா³க்ஷ்யை . மஹிஷாரூடா⁴யை . மஹிஷாஸுரமர்தி³ன்யை நம꞉ .

ௐ யோகா³ஸனாயை நம꞉ . யோக³க³ம்யாயை . யோகா³யை . யௌவனகாஶ்ரயாயை . யௌவன்யை . யுத்³த⁴மத்⁴யஸ்தா²யை . யமுனாயை . யுக³தா⁴ரிண்யை . யக்ஷிண்யை . யோக³யுக்தாயை . யக்ஷராஜப்ரஸூதின்யை . யாத்ராயை . யானவிதா⁴னஜ்ஞாயை . யது³வம்ஶஸமுத்³ப⁴வாயை . யகாராதி³ஹகாராந்தாயை . யாஜுஷ்யை . யஜ்ஞரூபிண்யை . யாமின்யை . யோக³நிரதாயை . யாதுதா⁴னப⁴யங்கர்யை நம꞉ .

ௐ ருக்மிண்யை நம꞉ . ரமண்யை . ராமாயை . ரேவத்யை . ரேணுகாயை . ரத்யை . ரௌத்³ர்யை . ரௌத்³ரப்ரியாகாராயை . ராமமாத்ரே . ரதிப்ரியாயை . ரோஹிண்யை . ராஜ்யதா³யை . ரேவாயை . ரமாயை . ராஜீவலோசனாயை . ராகேஶ்யை . ரூபஸம்பன்னாயை . ரத்னஸிம்ஹாஸனஸ்தி²தாயை . ரக்தமால்யாம்ப³ரத⁴ராயை . ரக்தக³ந்தா⁴னுலேபனாயை நம꞉ .

ௐ ராஜஹம்ஸஸமாரூடா⁴யை நம꞉ . ரம்பா⁴யை . ரக்தப³லிப்ரியாயை . ரமணீயயுகா³தா⁴ராயை . ராஜிதாகி²லபூ⁴தலாயை . ருருசர்மபரீதா⁴னாயை . ரதி²ன்யை . ரத்னமாலிகாயை . ரோகே³ஶ்யை . ரோக³ஶமன்யை . ராவிண்யை . ரோமஹர்ஷிண்யை . ராமசந்த்³ரபதா³க்ராந்தாயை . ராவணச்சே²த³காரிண்யை . ரத்னவஸ்த்ரபரிச்சி²ன்னாயை . ரத²ஸ்தா²யை . ருக்மபூ⁴ஷணாயை . லஜ்ஜாதி⁴தே³வதாயை . லோலாயை நம꞉ .

ௐ லலிதாயை நம꞉ . லிங்க³தா⁴ரிண்யை . லக்ஷ்ம்யை . லோலாயை . லுப்தவிஷாயை . லோகின்யை . லோகவிஶ்ருதாயை . லஜ்ஜாயை . லம்போ³த³ர்யை . லலனாயை . லோகதா⁴ரிண்யை . வரதா³யை . வந்தி³தாயை . வந்த்³யாயை .வைஷ்ணவ்யை . விமலாக்ருத்யை . வாராஹ்யை . விரஜாயை நம꞉ .

ௐ வர்ஷாயை நம꞉ . வரலக்ஷ்ம்யை . விலாஸின்யை . வினதாயை . வ்யோமமத்⁴யஸ்தா²யை . வாரிஜாஸனஸம்ஸ்தி²தாயை . வாருண்யை . வேணுஸம்பூ⁴தாயை . வீதிஹோத்ராயை . விரூபிண்யை . வாயுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை . விஷ்ணுரூபாயை . விதி⁴ப்ரியாயை . விஷ்ணுபத்ன்யை . விஷ்ணுமத்யை . விஶாலாக்ஷ்யை . வஸுந்த⁴ராயை . வாமதே³வப்ரியாயை . வேலாயை நம꞉ .

ௐ வஜ்ரிண்யை நம꞉ . வஸுதோ³ஹின்யை . வேதா³க்ஷரபரீதாங்க்³யை . வாஜபேயப²லப்ரதா³யை . வாஸவ்யை . வாமஜனன்யை . வைகுண்ட²நிலயாயை . வராயை . வ்யாஸப்ரியாயை . வர்மத⁴ராயை . வால்மீகிபரிஸேவிதாயை . ஶாகம்ப⁴ர்யை . ஶிவாயை . ஶாந்தாயை . ஶாரதா³யை . ஶரணாக³தயே. ஶாதோத³ர்யை . ஶுபா⁴சாராயை . ஶும்பா⁴ஸுரவிமர்தி³ன்யை . ஶோபா⁴வத்யை நம꞉ .

ௐ ஶிவாகாராயை நம꞉ . ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிண்யை . ஶோணாயை . ஶுபா⁴ஶயாயை . ஶுப்⁴ராயை . ஶிர꞉ஸந்தா⁴னகாரிண்யை . ஶராவத்யை . ஶரானந்தா³யை . ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னாயை . ஶுபா⁴னனாயை . ஶரபா⁴யை . ஶூலின்யை . ஶுத்³தா⁴யை . ஶப³ர்யை . ஶுகவாஹனாயை . ஶ்ரீமத்யை . ஶ்ரீத⁴ரானந்தா³யை . ஶ்ரவணானந்த³தா³யின்யை நம꞉ .

ௐ ஶர்வாண்யை . ஶர்வரீவந்த்³யாயை . ஷட்³பா⁴ஷாயை நம꞉ . ஷட்³ருதுப்ரியாயை . ஷடா³தா⁴ரஸ்தி²தாயை தே³வ்யை . ஷண்முக²ப்ரியகாரிண்யை . ஷட³ங்க³ரூபஸுமதிஸுராஸுரநமஸ்க்ருதாயை .
ஸரஸ்வத்யை . ஸதா³தா⁴ராயை . ஸர்வமங்க³லகாரிண்யை . ஸாமகா³னப்ரியாயை . ஸூக்ஷ்மாயை . ஸாவித்ர்யை . ஸாமஸம்ப⁴வாயை . ஸர்வாவாஸாயை . ஸதா³னந்தா³யை . ஸுஸ்தன்யை . ஸாக³ராம்ப³ராயை . ஸர்வைஶ்வர்யப்ரியாயை . ஸித்³த்⁴யை . ஸாது⁴ப³ந்து⁴பராக்ரமாயை நம꞉ .

ௐ ஸப்தர்ஷிமண்ட³லக³தாயை நம꞉ . ஸோமமண்ட³லவாஸின்யை . ஸர்வஜ்ஞாயை . ஸாந்த்³ரகருணாயை . ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாயை . ஸர்வோத்துங்கா³யை . ஸங்க³ஹீனாயை . ஸத்³கு³ணாயை . ஸகலேஷ்டதா³யை . ஸரகா⁴யை . ஸூர்யதனயாயை . ஸுகேஶ்யை . ஸோமஸம்ஹதயே . ஹிரண்யவர்ணாயை . ஹரிண்யை . ஹ்ரீங்கார்யை . ஹம்ஸவாஹின்யை . க்ஷௌமவஸ்த்ரபரீதாங்க்³யை . க்ஷீராப்³தி⁴தனயாயை . க்ஷமாயை நம꞉ .

ௐ கா³யத்ர்யை நம꞉ . ஸாவித்ர்யை . பார்வத்யை . ஸரஸ்வத்யை . வேத³க³ர்பா⁴யை . வராரோஹாயை . ஶ்ரீகா³யத்ர்யை . பராம்பி³காயை நம꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |