ధన్వంతరి గాయత్రీ మంత్రం

ఆరోగ్యదాయ విద్మహే అమృతకలశహస్తాయ ధీమహి . తన్నో ధన్వంతరిః ప్రచోదయాత్ ......

ఆరోగ్యదాయ విద్మహే అమృతకలశహస్తాయ ధీమహి .
తన్నో ధన్వంతరిః ప్రచోదయాత్ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |