സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വേദമന്ത്രം

99.8K

Comments

4ink5

ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ഏത് ദേവിയുടേതാണ്?

ഭദ്രകാളി.

ആരാണ് ഗായത്രീമന്തത്തിന്‍റെ ഋഷി?

വിശ്വാമിത്രന്‍.

Quiz

സൂര്യപുത്രന്‍ ഇന്ദ്രപുത്രന്‍റെ വധത്തിന് കാരണമായി. ആരാണിവര്‍ ?

ഹിരണ്യവർണാഃ ശുചയഃ പാവകാ യാസു ജാതഃ സവിതാ യാസ്വഗ്നിഃ . യാ അഗ്നിം ഗർഭം ദധിരേ സുവർണാസ്താ ന ആപഃ ശം സ്യോനാ ഭവന്തു ..1.. യാസാം രാജാ വരുണോ യാതി മധ്യേ സത്യാനൃതേ അവപശ്യൻ ജനാനാം . യാ അഗ്നിം ഗർഭം ദധിരേ സുവർണാസ്താ ന ആപഃ ശം സ്യോനാ ഭവന്ത....

ഹിരണ്യവർണാഃ ശുചയഃ പാവകാ യാസു ജാതഃ സവിതാ യാസ്വഗ്നിഃ .
യാ അഗ്നിം ഗർഭം ദധിരേ സുവർണാസ്താ ന ആപഃ ശം സ്യോനാ ഭവന്തു ..1..
യാസാം രാജാ വരുണോ യാതി മധ്യേ സത്യാനൃതേ അവപശ്യൻ ജനാനാം .
യാ അഗ്നിം ഗർഭം ദധിരേ സുവർണാസ്താ ന ആപഃ ശം സ്യോനാ ഭവന്തു ..2..
യാസാം ദേവാ ദിവി കൃണ്വന്തി ഭക്ഷം യാ അന്തരിക്ഷേ ബഹുധാ ഭവന്തി .
യാ അഗ്നിം ഗർഭം ദധിരേ സുവർണാസ്താ ന ആപഃ ശം സ്യോനാ ഭവന്തു ..3..
ശിവേന മാ ചക്ഷുഷാ പശ്യതാപഃ ശിവയാ തന്വോപ സ്പൃശത ത്വചം മേ .
ഘൃതശ്ചുതഃ ശുചയോ യാഃ പാവകാസ്താ ന ആപഃ ശം സ്യോനാ ഭവന്തു ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |