സ്വയം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഹനുമാൻ മന്ത്രം

20.8K

Comments

sumvv

ഗായത്രി മന്തസിദ്ധിക്ക് എത്ര ഉരു ജപിക്കണം?

ഗായത്രി മന്ത്രം സിദ്ധിയാകാന്‍ 24 ലക്ഷം ഉരു ജപിക്കണം.

എന്താണ് തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രവും മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പുമായുള്ള ബന്ധം?

മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു.

Quiz

തമിഴ് നാട്ടിലെ ഏതിടമാണ് ഹാലാസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

ഓം ശ്രീഹനുമദ്ദേവതായൈ നമഃ....

ഓം ശ്രീഹനുമദ്ദേവതായൈ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |