അഥ സങ്കടരനാകണപതിസ്രോതാരം . അഥ സനാൾനഗണപതിസൂാത്രാരംഭം നാകാലവാച_പ്രണയ ഗിരസാ ദേവം
hൗരിയും വിനായകം 3മാവാം സുന്നി -
മായാമാ സിദ്ധയ. പ്രഥമം യജ്ഞതും എകദം ദ്വിതിയ മതിയം കപിംഗാക്ഷം ഗവ : Oം ചതു കരം ലംബോദരം പഞ്ചമ ഷ ഇം മികഭാവച സമം വി.രാഞ്ച ധ ഇവം തഥാ 26. നാവാം ബാലചന്ദ്ര വര വിനായകം ഏകാദശം ഗണപതിം മാരായ ഗജാനനം.
ം തായs an on അശ്വതിയുടെ
ാമസിച്ചാൽ കുറിക്കുന്നവയാണ്. ദ്വാദശതാനി നാമാനി ക്രിസന്ധ്യം യ! പന്നം ന ച വില്ല്യം തസ്യ സ്യസിദ്ധികും പാം
29 bath നാമ ജ്വാലാലജിൽ പി വി സി വി ം നീക്കിലിസിയി വന്നിടുന്നു. വിദ്യാ ൽ പ വിലാം ധനാ നി മ ധനം പുളി ലാതെ പുരാൻ മോഷാതി മോക്ഷമാപ്തയാൾ. ന
gs 192 ജി 2 വിജയം 2 piങ്ങളും പ്രായം മാ ചായം പ്രാപിക്കുന്നു. ജൽ ഗണപതിമാത്രം ഷമ്മാസം സ ഫലം ലാൽ സംവാണ സിദ്ധിം ച ല നാ സംശയി
2 ഗാസ്ട്രോ മാമാസം ജപിക്കുന്നതുകൊ ഫa a as thാ യും പിനാൽ സിക്കിം ഭാകം നിൽക്കും. -- ഞ നാനാം പ്രാമാനാഞ്ച ലിഖിതാ യ മ യൽ താസൃ വിദ്യാ ത്സാ ഗാനസേ പ്രസാദ്.
29 എന്റെ സ്മാരം എ ഇ ഒ എ ജി സപ്പിക്കുന്ന ഗോപി ubhp വാരി സdവില്യം മിച്ചം.
- കൂടി ശ്രീനാരാൽ യോഗം നാ മാഅve നാമം സാം എം.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |