സൂര്യ ഗ്രഹണ ദോഷ നിവാരണ മന്ത്രം

ഇന്ദ്രോഽനലോ ദണ്ഡധരശ്ച രക്ഷോ ജലേശ്വരോ വായുകുബേര ഈശാഃ . മജ്ജന്മധിഷ്ണ്യേ മമ രാശിസംസ്ഥേ ഹ്യർകോപരാഗം ശമയന്തു സർവേ ......

ഇന്ദ്രോഽനലോ ദണ്ഡധരശ്ച രക്ഷോ ജലേശ്വരോ വായുകുബേര ഈശാഃ .
മജ്ജന്മധിഷ്ണ്യേ മമ രാശിസംസ്ഥേ ഹ്യർകോപരാഗം ശമയന്തു സർവേ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |