സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

കാർത്തികേയായ വിദ്മഹേ സുബ്രഹ്മണ്യായ ധീമഹി തന്നഃ സ്കന്ദഃ പ്രചോദയാത്....

കാർത്തികേയായ വിദ്മഹേ സുബ്രഹ്മണ്യായ ധീമഹി തന്നഃ സ്കന്ദഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |