സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സുദർശന മന്ത്രം

Quiz

ഗുരുവായൂരപ്പന് പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തമനസില്‍ ഏതാണ് പ്രധാനം ?

ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ പരായ പരമപുരുഷായ പരമാത്മനേ പരകർമമന്ത്രയന്ത്രൗഷധാസ്ത്രശസ്ത്രാണി സംഹര സംഹര മൃത്യോർമോചയ മോചയ ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദർശനായ ദീപ്ത്രേ ജ്വാലാപരീതായ സർവദിക്ഷോഭണകരായ ഹുഁ ഫട് ബ്രഹ്മണേ പരഞ്ജ....

ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ പരായ പരമപുരുഷായ പരമാത്മനേ പരകർമമന്ത്രയന്ത്രൗഷധാസ്ത്രശസ്ത്രാണി സംഹര സംഹര മൃത്യോർമോചയ മോചയ ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദർശനായ ദീപ്ത്രേ ജ്വാലാപരീതായ സർവദിക്ഷോഭണകരായ ഹുഁ ഫട് ബ്രഹ്മണേ പരഞ്ജ്യോതിഷേ സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |