സമാധാനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമുള്ള മന്ത്രം

ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ. ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ. സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാഗഁസസ്തനൂഭിഃ. വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ. സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ. സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമ....

ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ.
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ.
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാഗഁസസ്തനൂഭിഃ.
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ.
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ.
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ.
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ.
സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |