വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വിഷ്ണു മന്ത്രം

ഓം നമോ ഭഗവതേ വിഷ്ണവേ ശ്രീസാലിഗ്രാമനിവാസിനേ സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദായ സകലദുരിതനിവാരിണേ സാലിഗ്രാമായ സ്വാഹാ.....

ഓം നമോ ഭഗവതേ വിഷ്ണവേ ശ്രീസാലിഗ്രാമനിവാസിനേ സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദായ സകലദുരിതനിവാരിണേ സാലിഗ്രാമായ സ്വാഹാ.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |