വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വിഷ്ണു മന്ത്രം

 

Saligrama

 

ഓം നമോ ഭഗവതേ വിഷ്ണവേ ശ്രീസാലിഗ്രാമനിവാസിനേ സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദായ സകലദുരിതനിവാരിണേ സാലിഗ്രാമായ സ്വാഹാ.....

ഓം നമോ ഭഗവതേ വിഷ്ണവേ ശ്രീസാലിഗ്രാമനിവാസിനേ സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദായ സകലദുരിതനിവാരിണേ സാലിഗ്രാമായ സ്വാഹാ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |