സമൃദ്ധിക്കായി വാസ്തു പുരുഷ മന്ത്രം

വാസ്തോഷ്പതേ നമസ്തേഽസ്തു ഭൂശയ്യാനിരത പ്രഭോ . മദ്ഗൃഹേ ധനധാന്യാദിസമൃദ്ധിം കുരു സർവദാ ......

വാസ്തോഷ്പതേ നമസ്തേഽസ്തു ഭൂശയ്യാനിരത പ്രഭോ .
മദ്ഗൃഹേ ധനധാന്യാദിസമൃദ്ധിം കുരു സർവദാ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |