സമ്പത്തിനുള്ള ലക്ഷ്മി മന്ത്രം

Quiz

തെക്കേ ദിക്കിന്‍റെ അധിപനാര് ?

യാ സാ പദ്മാസനസ്ഥാ വിപുലകടിതടീ പദ്മപത്രാഽഽയതാക്ഷീ ഗംഭീരാവർതനാഭിഃ സ്തനഭരനമിതാ ശുഭ്രവസ്ത്രോത്തരീയാ . ലക്ഷ്മീർദിവ്യൈർഗജേന്ദ്രൈർമണിഗണഖചിതൈഃ സ്നാപിതാ ഹേമകുംഭൈഃ നിത്യം സാ പദ്മഹസ്താ മമ വസതു ഗൃഹേ സർവമാംഗല്യയുക്താ ......

യാ സാ പദ്മാസനസ്ഥാ വിപുലകടിതടീ പദ്മപത്രാഽഽയതാക്ഷീ
ഗംഭീരാവർതനാഭിഃ സ്തനഭരനമിതാ ശുഭ്രവസ്ത്രോത്തരീയാ .
ലക്ഷ്മീർദിവ്യൈർഗജേന്ദ്രൈർമണിഗണഖചിതൈഃ സ്നാപിതാ ഹേമകുംഭൈഃ
നിത്യം സാ പദ്മഹസ്താ മമ വസതു ഗൃഹേ സർവമാംഗല്യയുക്താ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |