സമ്പത്തിനുള്ള ലക്ഷ്മി മന്ത്രം

86.5K

Comments

x2G45
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ ധൈര്യം പകരുന്നു. 🌺 -മുരളി നായർ

മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഉപകാരപ്രദമാണ്. -ഹരി മോഹൻ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയുന്നു .🙏 -തങ്കപ്പൻ ടി ആർ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

Read more comments

എന്താണ് തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രവും മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പുമായുള്ള ബന്ധം?

മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു.

എന്താണ് ദക്ഷിണ?

പുരോഹിതൻ, അധ്യാപകൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്നിവർക്ക് ആദരവിൻ്റെയും നന്ദിയുടെയും അടയാളമായി നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത സമ്മാനമാണ് ദക്ഷിണ. ദക്ഷിണ പണമോ വസ്ത്രമോ വസ്തുക്കളോ ആകാം. മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ആളുകൾ സ്വമേധയാ ദക്ഷിണ നൽകുന്നു. ആ ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനുമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.

Quiz

തെക്കേ ദിക്കിന്‍റെ അധിപനാര് ?

യാ സാ പദ്മാസനസ്ഥാ വിപുലകടിതടീ പദ്മപത്രാഽഽയതാക്ഷീ ഗംഭീരാവർതനാഭിഃ സ്തനഭരനമിതാ ശുഭ്രവസ്ത്രോത്തരീയാ . ലക്ഷ്മീർദിവ്യൈർഗജേന്ദ്രൈർമണിഗണഖചിതൈഃ സ്നാപിതാ ഹേമകുംഭൈഃ നിത്യം സാ പദ്മഹസ്താ മമ വസതു ഗൃഹേ സർവമാംഗല്യയുക്താ ......

യാ സാ പദ്മാസനസ്ഥാ വിപുലകടിതടീ പദ്മപത്രാഽഽയതാക്ഷീ
ഗംഭീരാവർതനാഭിഃ സ്തനഭരനമിതാ ശുഭ്രവസ്ത്രോത്തരീയാ .
ലക്ഷ്മീർദിവ്യൈർഗജേന്ദ്രൈർമണിഗണഖചിതൈഃ സ്നാപിതാ ഹേമകുംഭൈഃ
നിത്യം സാ പദ്മഹസ്താ മമ വസതു ഗൃഹേ സർവമാംഗല്യയുക്താ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |