സന്താന പരമേശ്വര സ്തോത്രം

 

Santana Parameshwara Stotram

 

പാർവതീസഹിതം സ്കന്ദനന്ദിവിഘ്നേശസംയുതം. ചിന്തയാമി ഹൃദാകാശേ ഭജതാം പുത്രദം ശിവം.. ഭഗവൻ രുദ്ര സർവേശ സർവഭൂതദയാപര. അനാഥനാഥ സർവജ്ഞ പുത്രം ദേഹി മമ പ്രഭോ.. രുദ്ര ശംഭോ വിരൂപാക്ഷ നീലകണ്ഠ മഹേശ്വര. പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യപോഹ്....

പാർവതീസഹിതം സ്കന്ദനന്ദിവിഘ്നേശസംയുതം.
ചിന്തയാമി ഹൃദാകാശേ ഭജതാം പുത്രദം ശിവം..
ഭഗവൻ രുദ്ര സർവേശ സർവഭൂതദയാപര.
അനാഥനാഥ സർവജ്ഞ പുത്രം ദേഹി മമ പ്രഭോ..
രുദ്ര ശംഭോ വിരൂപാക്ഷ നീലകണ്ഠ മഹേശ്വര.
പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യപോഹ്യ തനയം ദിശ..
ചന്ദ്രശേഖര സർവജ്ഞ കാലകൂടവിഷാശന.
മമ സഞ്ചിതപാപസ്യ ലയം കൃത്വാ സുതം ദിശ..
ത്രിപുരാരേ ക്രതുധ്വംസിൻ കാമാരാതേ വൃഷധ്വജ.
കൃപയാ മയി ദേവേശ സുപുത്രാൻ ദേഹി മേ ബഹൂൻ..
അന്ധകാരേ വൃഷാരൂഢ ചന്ദ്രവഹ്ന്യർകലോചന.
ഭക്തേ മയി കൃപാം കൃത്വാ സന്താനം ദേഹി മേ പ്രഭോ..
കൈലാസശിഖരാവാസ പാർവതീസ്കന്ദസംയുത.
മമ പുത്രം ച സത്കീർതിം ഐശ്വര്യം ചാശു ദേഹി ഭോഃ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |