സന്താന പരമേശ്വര സ്തോത്രം

24.0K

Comments

uz8ff

ഹനുമാൻ ഏത് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ?

ഹനുമാൻ ഭക്തി, വിശ്വസ്തത, ധൈര്യം, ശക്തി, വിനയം, നിസ്വാർത്ഥത എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ സദ്‌ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും ആത്മീയ വികാസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹനുമാൻ സ്വാമി നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭദ്രകാളി മൂലമന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഭം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ

Quiz

സാംസാരിക സുഖഭോഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇതിലേതിനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത് ?

പാർവതീസഹിതം സ്കന്ദനന്ദിവിഘ്നേശസംയുതം. ചിന്തയാമി ഹൃദാകാശേ ഭജതാം പുത്രദം ശിവം.. ഭഗവൻ രുദ്ര സർവേശ സർവഭൂതദയാപര. അനാഥനാഥ സർവജ്ഞ പുത്രം ദേഹി മമ പ്രഭോ.. രുദ്ര ശംഭോ വിരൂപാക്ഷ നീലകണ്ഠ മഹേശ്വര. പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യപോഹ്....

പാർവതീസഹിതം സ്കന്ദനന്ദിവിഘ്നേശസംയുതം.
ചിന്തയാമി ഹൃദാകാശേ ഭജതാം പുത്രദം ശിവം..
ഭഗവൻ രുദ്ര സർവേശ സർവഭൂതദയാപര.
അനാഥനാഥ സർവജ്ഞ പുത്രം ദേഹി മമ പ്രഭോ..
രുദ്ര ശംഭോ വിരൂപാക്ഷ നീലകണ്ഠ മഹേശ്വര.
പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യപോഹ്യ തനയം ദിശ..
ചന്ദ്രശേഖര സർവജ്ഞ കാലകൂടവിഷാശന.
മമ സഞ്ചിതപാപസ്യ ലയം കൃത്വാ സുതം ദിശ..
ത്രിപുരാരേ ക്രതുധ്വംസിൻ കാമാരാതേ വൃഷധ്വജ.
കൃപയാ മയി ദേവേശ സുപുത്രാൻ ദേഹി മേ ബഹൂൻ..
അന്ധകാരേ വൃഷാരൂഢ ചന്ദ്രവഹ്ന്യർകലോചന.
ഭക്തേ മയി കൃപാം കൃത്വാ സന്താനം ദേഹി മേ പ്രഭോ..
കൈലാസശിഖരാവാസ പാർവതീസ്കന്ദസംയുത.
മമ പുത്രം ച സത്കീർതിം ഐശ്വര്യം ചാശു ദേഹി ഭോഃ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |