സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യ മന്ത്രം

ശക്തിഹസ്തം വിരൂപാക്ഷം ശിഖിവാഹം ഷഡാനനം . ദാരുണം രിപുഘോരഘ്നം ഭാവയേ കുക്കുടധ്വജം .....

ശക്തിഹസ്തം വിരൂപാക്ഷം ശിഖിവാഹം ഷഡാനനം .
ദാരുണം രിപുഘോരഘ്നം ഭാവയേ കുക്കുടധ്വജം .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |