സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം

35.5K

Comments

k6z35

കേരളത്തിലെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ സ്വയംഭൂക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ഋഷിമാര്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്, രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും നിര്‍മ്മിച്ചത്, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

വേദവ്യാസന്‍റെ മാതാപിതാക്കളാര്?

മാതാവ് - സത്യവതി. പിതാവ് - പരാശരമഹര്‍ഷി.

Quiz

ഏത് ഭൂഭാഗത്തെയാണ് ആര്യാവര്‍ത്തമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ?

ഓം ജൂം സഃ ചണ്ഡവിക്രമായ ചതുർമുഖായ ത്രിനേത്രായ സ്വാഹാ സഃ ജൂം ഓം....

ഓം ജൂം സഃ ചണ്ഡവിക്രമായ ചതുർമുഖായ ത്രിനേത്രായ സ്വാഹാ സഃ ജൂം ഓം

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |