സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മഹിഷമർദിനി മന്ത്രം

മഹിഷമർദിനി സ്വാഹാ . മഹിഷഹിംസികേ ഹും ഫട് . മഹിഷശത്രോ ശാർങ്ഗീ ഹും ഫട് . മഹിഷം ഭീഷയ ഭീഷയ ഹും ഫട് . മഹിഷം ഹന ഹന ദേവി ഹും ഫട് . മഹിഷസൂദനി ഹും ഫട് .....

മഹിഷമർദിനി സ്വാഹാ . മഹിഷഹിംസികേ ഹും ഫട് . മഹിഷശത്രോ ശാർങ്ഗീ ഹും ഫട് . മഹിഷം ഭീഷയ ഭീഷയ ഹും ഫട് . മഹിഷം ഹന ഹന ദേവി ഹും ഫട് . മഹിഷസൂദനി ഹും ഫട് .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |