ശിശു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സ്കന്ദ മന്ത്രം

തപസാം തേജസാം ചൈവ യശസാം വപുഷാം തഥാ . നിധാനം യോഽവ്യയോ ദേവഃ സ തേ സ്കന്ദഃ പ്രസീദതു . ഗ്രഹസേനാപതിർദേവോ ദേവസേനാപതിർവിഭുഃ . ദേവസേനാരിപുഹരഃ പാതു ത്വാം ഭഗവാൻ ഗുഹഃ . ദേവദേവസ്യ മഹതഃ പാവകസ്യ ച യഃ സുതഃ . ഗംഗോമാകൃത്തികാനാം ച സ ത....

തപസാം തേജസാം ചൈവ യശസാം വപുഷാം തഥാ .
നിധാനം യോഽവ്യയോ ദേവഃ സ തേ സ്കന്ദഃ പ്രസീദതു .
ഗ്രഹസേനാപതിർദേവോ ദേവസേനാപതിർവിഭുഃ .
ദേവസേനാരിപുഹരഃ പാതു ത്വാം ഭഗവാൻ ഗുഹഃ .
ദേവദേവസ്യ മഹതഃ പാവകസ്യ ച യഃ സുതഃ .
ഗംഗോമാകൃത്തികാനാം ച സ തേ ശർമ പ്രയച്ഛതു .
രക്തമാല്യാംബരഃ ശ്രീമാൻ രക്തചന്ദനഭൂഷിതഃ .
രക്തദിവ്യവപുർദേവഃ പാതു ത്വാം ക്രൗഞ്ചസൂദനഃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |