ശിശു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സ്കന്ദ മന്ത്രം

65.7K

Comments

es477
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു. -ശിവദാസ്

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

Read more comments

സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി -

സത്യത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവൻ മഹത്വം കൈവരിക്കുന്നു. അസത്യം നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, എന്നാൽ സത്യം മഹത്വം നൽകുന്നു. – മഹാഭാരതം

എന്തായിരുന്നു തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പഴയ പേര്?

പരമേശ്വരമംഗലം.

Quiz

കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ യുദ്ധത്തിന്‍റെ തുടക്കം കുറിച്ച് ആദ്യമായി ശംഖനാദം മുഴക്കിയതാര് ?

തപസാം തേജസാം ചൈവ യശസാം വപുഷാം തഥാ . നിധാനം യോഽവ്യയോ ദേവഃ സ തേ സ്കന്ദഃ പ്രസീദതു . ഗ്രഹസേനാപതിർദേവോ ദേവസേനാപതിർവിഭുഃ . ദേവസേനാരിപുഹരഃ പാതു ത്വാം ഭഗവാൻ ഗുഹഃ . ദേവദേവസ്യ മഹതഃ പാവകസ്യ ച യഃ സുതഃ . ഗംഗോമാകൃത്തികാനാം ച സ ത....

തപസാം തേജസാം ചൈവ യശസാം വപുഷാം തഥാ .
നിധാനം യോഽവ്യയോ ദേവഃ സ തേ സ്കന്ദഃ പ്രസീദതു .
ഗ്രഹസേനാപതിർദേവോ ദേവസേനാപതിർവിഭുഃ .
ദേവസേനാരിപുഹരഃ പാതു ത്വാം ഭഗവാൻ ഗുഹഃ .
ദേവദേവസ്യ മഹതഃ പാവകസ്യ ച യഃ സുതഃ .
ഗംഗോമാകൃത്തികാനാം ച സ തേ ശർമ പ്രയച്ഛതു .
രക്തമാല്യാംബരഃ ശ്രീമാൻ രക്തചന്ദനഭൂഷിതഃ .
രക്തദിവ്യവപുർദേവഃ പാതു ത്വാം ക്രൗഞ്ചസൂദനഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |