ശാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്കും സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള മന്ത്രം

ഉപ പ്രാഗാദ്ദേവോ അഗ്നീ രക്ഷോഹാമീവചാതനഃ . ദഹന്ന് അപ ദ്വയാവിനോ യാതുധാനാൻ കിമീദിനഃ ..1.. പ്രതി ദഹ യാതുധാനാൻ പ്രതി ദേവ കിമീദിനഃ . പ്രതീചീഃ കൃഷ്ണവർതനേ സം ദഹ യാതുധാന്യഃ ..2.. യാ ശശാപ ശപനേന യാഘം മൂരമാദധേ . യാ രസസ്യ ഹരണായ ജാതമാര....

ഉപ പ്രാഗാദ്ദേവോ അഗ്നീ രക്ഷോഹാമീവചാതനഃ .
ദഹന്ന് അപ ദ്വയാവിനോ യാതുധാനാൻ കിമീദിനഃ ..1..
പ്രതി ദഹ യാതുധാനാൻ പ്രതി ദേവ കിമീദിനഃ .
പ്രതീചീഃ കൃഷ്ണവർതനേ സം ദഹ യാതുധാന്യഃ ..2..
യാ ശശാപ ശപനേന യാഘം മൂരമാദധേ .
യാ രസസ്യ ഹരണായ ജാതമാരേഭേ തോകമത്തു സാ ..3..
പുത്രമത്തു യാതുധാനീഃ സ്വസാരമുത നപ്ത്യം .
അധാ മിഥോ വികേശ്യോ വി ഘ്നതാം യാതുധാന്യോ വി തൃഹ്യന്താമരായ്യഃ ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |