ശാന്തി സൂക്തം

പൃഥിവീ ശാന്തിരന്തരിക്ഷം ശാന്തിർദ്യൗഃ ശാന്തിർദിശഃ ശാന്തിരവാന്തരദിശാഃ ശാന്തിരഗ്നിഃ ശാന്തിർവായുഃ ശാന്തിരാദിത്യഃ ശാന്തിശ്ചന്ദ്രമാഃ ശാന്തിർനക്ഷത്രാണി ശാന്തിരാപഃ ശാന്തിരോഷധയഃ ശാന്തിർവനസ്പതയഃ ശാന്തിർഗൗഃ ശാന്തിരജാ ശാന്....

പൃഥിവീ ശാന്തിരന്തരിക്ഷം ശാന്തിർദ്യൗഃ ശാന്തിർദിശഃ ശാന്തിരവാന്തരദിശാഃ ശാന്തിരഗ്നിഃ ശാന്തിർവായുഃ ശാന്തിരാദിത്യഃ ശാന്തിശ്ചന്ദ്രമാഃ ശാന്തിർനക്ഷത്രാണി ശാന്തിരാപഃ ശാന്തിരോഷധയഃ ശാന്തിർവനസ്പതയഃ ശാന്തിർഗൗഃ ശാന്തിരജാ ശാന്തിരശ്വഃ ശാന്തിഃ പുരുഷഃ ശാന്തിർബ്രഹ്മ ശാന്തിർബ്രാഹ്മണഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിരേവ ശാന്തിഃ ശാന്തിർമേ അസ്തു ശാന്തിഃ.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |