ശാന്തത കണ്ടെത്താൻ ദത്താത്രേയ മന്ത്രം

16.6K
1.1K

Comments

kGane

ആരാണ് ഗണപതിയുടെ പത്നിമാര്‍?

സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയും.

കേരളത്തിലെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ സ്വയംഭൂക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ഋഷിമാര്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്, രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും നിര്‍മ്മിച്ചത്, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

Quiz

ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ ഋഷിയാര്?

ദ്രാം ദത്താത്രേയായ നമഃ....

ദ്രാം ദത്താത്രേയായ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |