എതിരാളികളുടെ നാശത്തിനുള്ള മന്ത്രം

പുമാൻ പുംസഃ പരിജാതോഽശ്വത്ഥഃ ഖദിരാദധി . സ ഹന്തു ശത്രൂൻ മാമകാൻ യാൻ അഹം ദ്വേഷ്മി യേ ച മാം ..1.. താൻ അശ്വത്ഥ നിഃ ശൃണീഹി ശത്രൂൻ വൈബാധദോധതഃ . ഇന്ദ്രേണ വൃത്രഘ്നാ മേദീ മിത്രേണ വരുണേന ച ..2.. യഥാശ്വത്ഥ നിരഭനോഽന്തർമഹത്യർണവേ . ഏവാ....

പുമാൻ പുംസഃ പരിജാതോഽശ്വത്ഥഃ ഖദിരാദധി .
സ ഹന്തു ശത്രൂൻ മാമകാൻ യാൻ അഹം ദ്വേഷ്മി യേ ച മാം ..1..
താൻ അശ്വത്ഥ നിഃ ശൃണീഹി ശത്രൂൻ വൈബാധദോധതഃ .
ഇന്ദ്രേണ വൃത്രഘ്നാ മേദീ മിത്രേണ വരുണേന ച ..2..
യഥാശ്വത്ഥ നിരഭനോഽന്തർമഹത്യർണവേ .
ഏവാ താന്ത്സർവാൻ നിർഭംഗ്ധി യാൻ അഹം ദ്വേഷ്മി യേ ച മാം ..3..
യഃ സഹമാനശ്ചരസി സാസഹാന ഇവ ഋഷഭഃ .
തേനാശ്വത്ഥ ത്വയാ വയം സപത്നാന്ത്സഹിഷീമഹി ..4..
സിനാത്വേനാൻ നിർഋതിർമൃത്യോഃ പാശൈരമോക്യൈഃ .
അശ്വത്ഥ ശത്രൂൻ മാമകാൻ യാൻ അഹം ദ്വേഷ്മി യേ ച മാം ..5..
യഥാശ്വത്ഥ വാനസ്പത്യാൻ ആരോഹൻ കൃണുഷേഽധരാൻ .
ഏവാ മേ ശത്രോർമൂർധാനം വിഷ്വഗ്ഭിന്ദ്ധി സഹസ്വ ച ..6..
തേഽധരാഞ്ചഃ പ്ര പ്ലവന്താം ഛിന്നാ നൗരിവ ബന്ധനാത്.
ന വൈബാധപ്രണുത്താനാം പുനരസ്തി നിവർതനം ..7..
പ്രൈണാൻ നുദേ മനസാ പ്ര ചിത്തേനോത ബ്രഹ്മണാ .
പ്രൈണാൻ വൃക്ഷസ്യ ശാഖയാശ്വത്ഥസ്യ നുദാമഹേ ..8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |