ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ നരസിംഹ മന്ത്രം

ഓം നമോ നൃസിംഹസിംഹായ സർവദുഷ്ടവിനാശനായ സർവജനമോഹനായ സർവരാജ്യവശ്യം കുരു കുരു സ്വാഹാ....

ഓം നമോ നൃസിംഹസിംഹായ സർവദുഷ്ടവിനാശനായ സർവജനമോഹനായ സർവരാജ്യവശ്യം കുരു കുരു സ്വാഹാ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |