ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ - അഥർവവേദ മന്ത്രം

ആരേഽസാവസ്മദസ്തു ഹേതിർദേവാസോ അസത്। ആരേ അശ്മാ യമസ്യഥ ॥1॥ സഖാസാവസ്മഭ്യമസ്തു രാതിഃ സഖേന്ദ്രോ ഭഗഃ । സവിതാ ചിത്രരാധാഃ ॥2॥ യൂയം നഃ പ്രവതോ നപാൻ മരുതഃ സൂര്യത്വചസഃ । ശർമ യച്ഛഥ സപ്രഥാഃ ॥3॥ സുഷൂദത മൃഡത മൃഡയാ നസ്തനൂഭ്യോ ।....

ആരേഽസാവസ്മദസ്തു ഹേതിർദേവാസോ അസത്।
ആരേ അശ്മാ യമസ്യഥ ॥1॥
സഖാസാവസ്മഭ്യമസ്തു രാതിഃ സഖേന്ദ്രോ ഭഗഃ ।
സവിതാ ചിത്രരാധാഃ ॥2॥
യൂയം നഃ പ്രവതോ നപാൻ മരുതഃ സൂര്യത്വചസഃ ।
ശർമ യച്ഛഥ സപ്രഥാഃ ॥3॥
സുഷൂദത മൃഡത മൃഡയാ നസ്തനൂഭ്യോ ।
മയസ്തോകേഭ്യസ്കൃധി ॥4॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |