വിവാഹ കാലതാമസവും പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം യോഗിനി യോഗിനി യോഗേശ്വരി യോഗേശ്വരി യോഗഭയങ്കരി സകലസ്ഥാവരജംഗമസ്യ മുഖഹൃദയം മമ വശമാകർഷയ ആകർഷയ സ്വാഹാ....

ഓം ഹ്രീം യോഗിനി യോഗിനി യോഗേശ്വരി യോഗേശ്വരി യോഗഭയങ്കരി സകലസ്ഥാവരജംഗമസ്യ മുഖഹൃദയം മമ വശമാകർഷയ ആകർഷയ സ്വാഹാ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |