ഓം ഹ്രീം യോഗിനി യോഗിനി യോഗേശ്വരി യോഗേശ്വരി യോഗഭയങ്കരി സകലസ്ഥാവരജംഗമസ്യ മുഖഹൃദയം മമ വശമാകർഷയ ആകർഷയ സ്വാഹാ....

ഓം ഹ്രീം യോഗിനി യോഗിനി യോഗേശ്വരി യോഗേശ്വരി യോഗഭയങ്കരി സകലസ്ഥാവരജംഗമസ്യ മുഖഹൃദയം മമ വശമാകർഷയ ആകർഷയ സ്വാഹാ

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446